Diensten - 490676-2020

16/10/2020    S202

Zweden-Färgelanda: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 202-490676

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Färgelanda kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-1421
Postadres: Allhemsvägen 5
Plaats: Färgelanda
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 458 80
Land: Zweden
E-mail: madeleine.olsson@fargelanda.se
Telefoon: +46 766352769
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fargelanda.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Snöröjning 2020/2021 - Landsbygd område 6 Rådanefors

Referentienummer: UH-2020-45
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Avdelningen samhällsutveckling enhet Teknik i Färgelanda kommun inbjuder er att lämmna anbud på snöröjning inom kommunen. Denna upphandling är en av flera upphandlingar som kommunen gör samtidigt på snöröjning.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Landsbygd område 6 Rådanefors

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Avdelningen samhällsutveckling enhet Teknik i Färgelanda kommun inbjuder er att lämmna anbud på snöröjning inom kommunen. Denna upphandling är en av flera upphandlingar som kommunen gör samtidigt på snöröjning.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beredskaps ersättning

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Avdelningen samhällsutveckling enhet Teknik i Färgelanda kommun inbjuder er att lämmna anbud på snöröjning inom kommunen. Denna upphandling är en av flera upphandlingar som kommunen gör samtidigt på snöröjning.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 167-404396
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Göteborg och migrationsdomstol
Postadres: Box 53197
Plaats: Göteborg
Postcode: 400 15
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Telefoon: +46 31-7327000
Fax: +46 31-7117859
Internetadres: http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020