Diensten - 490701-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Weißenthurm: Reiniging van gebouwen

2020/S 202-490701

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verbandsgemeinde Weißenthurm
Postadres: Kärlicher Straße 4
Plaats: Weißenthurm
NUTS-code: DEB17 Mayen-Koblenz
Postcode: 56575
Land: Duitsland
E-mail: isabell.schaefer@vgwthurm.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vgwthurm.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigungsleistungen für die Liegenschaften der VG Weißenthurm u. der angehörigen Städte/Ortsgemeinden/Eigenbetriebe — Los 3: Glasreinigung

Referentienummer: 284/19 - Bekanntmachung vergebener Auftrag
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB17 Mayen-Koblenz

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 170-411580

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020