Diensten - 490723-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Beaucaire: Ophalen van huisvuil

2020/S 202-490723

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cc Beaucaire Terre d'Argence
Postadres: 1 avenue de la Croix-Blanche
Plaats: Beaucaire
NUTS-code: FRJ12 Gard
Postcode: 30300
Land: Frankrijk
E-mail: olivier.barbosa@laterredargence.fr
Telefoon: +33 466595454
Fax: +33 466591031
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.laterredargence.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Collecte des ordures ménagères, du tri sélectif, des papiers et propreté urbaine à Beaucaire

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511200 Ophalen van huisvuil
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Collecte des ordures ménagères, du tri sélectif, des papiers et propreté urbaine à Beaucaire.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Collecte om, selectif, papier et pu

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511200 Ophalen van huisvuil
90600000 Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ12 Gard
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— La collecte en porte en porte des ordures ménagères et points de regroupements;

— La collecte en porte en porte des déchets issus du tri sélectif;

— La collecte en porte en porte et points de regroupements des papiers;

— La collecte des déchets générés par les jours de marchés à Beaucaire;

— Le nettoyage mécanisé des rues où se tient le marché de Beaucaire;

— Le balayage mécanisé et accompagné du centre-ville de Beaucaire.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Collecte OM quartiers plaine et plateau

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511200 Ophalen van huisvuil
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ12 Gard
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La collecte en porte en porte et points de regroupements du tri sélectif (appelés également déchets recyclables) des quartiers plaine et plateau de Beaucaire.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 199-482546
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

La collecte en porte en porte, des déchets

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

La collecte en porte en porte et points de regroupements du tri sélectif (appelés également déchets recyclables) des quartiers plaine et plateau de Beaucaire

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nîmes
Postadres: 16 avenue Feuchères, CS 88010
Plaats: Nîmes
Postcode: 30941
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nimes@juradm.fr
Telefoon: +33 466273700
Fax: +33 466362786
Internetadres: http://nimes.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020