Diensten - 490738-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Parijs: Promotiediensten

2020/S 202-490738

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direction générale du Trésor
Postadres: 139 rue de Bercy
Plaats: Paris Cedex 12
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75572
Land: Frankrijk
E-mail: budget-compta@dgtresor.gouv.fr
Telefoon: +33 144872219
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://Dgtresor.gouv.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Conception de différents supports de communication en versions multilingues liés à la promotion de l'agence France Trésor

Referentienummer: DGT-AFT-2020-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79342200 Promotiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet la conception de différents supports de communication en versions multilingues liés à la promotion de l'agence France Trésor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 577 320.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79342200 Promotiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché a pour objet la conception de différents supports de communication en versions multilingues liés à la promotion de l'agence France Trésor.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 062-148604
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DGT-AFT-2020-01
Benaming:

Conception de différents supports de communication en versions multilingues liés à la promotion de l'agence France Trésor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS Latitude
Postadres: Immeuble les Reflets — bâtiment A, 5 rue Jacques Brel
Plaats: Saint-Herblain
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
Postcode: 44800
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.agence-latitude.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 577 320.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 04
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 04
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 04
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020