Diensten - 490781-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Advies inzake public relations

2020/S 202-490781

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Nationaal identificatienummer: 5261645000
Postadres: Al. Ujazdowskie 1/3
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-583
Land: Polen
Contactpersoon: Emilia Chabrowska
E-mail: wzp@kprm.gov.pl
Telefoon: +48 226947138
Fax: +48 226947953
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.premier.gov.pl
Adres van het kopersprofiel: www.kprm.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie kompleksowych usług komunikacyjnych

Referentienummer: PN-17/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79416200 Advies inzake public relations
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług komunikacyjnych programu GovTech Polska, w podziale na następujące zadania:

— zadanie I. stała obsługa komunikacyjna,

— zadanie II. realizacja uzgodnionych dodatkowych działań komunikacyjnych,

— zadanie III. doradztwo zewnętrzne w wyszczególnionych obszarach merytorycznych,

— zadanie IV. emisja materiałów w mediach społecznościowych oraz mediach tradycyjnych.

— zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79341400 Reclamecampagnediensten
79340000 Reclame- en marketingdiensten
79342200 Promotiediensten
79970000 Uitgeverijdiensten
92111250 Productie van informatiefilms
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług komunikacyjnych programu GovTech Polska, w podziale na następujące zadania:

— zadanie I. stała obsługa komunikacyjna,

— zadanie II. realizacja uzgodnionych dodatkowych działań komunikacyjnych,

— zadanie III. doradztwo zewnętrzne w wyszczególnionych obszarach merytorycznych,

— zadanie IV. emisja materiałów w mediach społecznościowych oraz mediach tradycyjnych.

— zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Różnorodność typu projektów, na rzecz których wykonywane były prace przez koordynatora projektu lub doradcę strategicznego / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Specjalizacja komunikacji – komunikacja produktu lub usługi informatycznej / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Koncepcja realizacji i promocji GovTech RoadShow jako próbka prac koncepcyjno-kreatywnych / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN, przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały opisane w § 9 SIWZ. Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania środków (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 128-313735
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Świadczenie kompleksowych usług komunikacyjnych

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.Oferta oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone na formularzu JEDZ, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1 SIWZ, muszą być sporządzone, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta musi zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty, zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym zał. 1 do SIWZ;

b) w celu dokonania oceny kryterium (R) i (SK), o którym mowa w §14 ust. 3-4 SIWZ, oświadczenie dotyczące doświadczenia zespołu projektowego, sporządzone według wzoru stanowiącego zał. 5a do SIWZ;

c) w celu dokonania oceny kryterium (K), o którym mowa w §14 ust. 5 SIWZ, koncepcje realizacji i promocji GovTech RoadShow jako próbkę prac koncepcyjno-kreatywnych, przygotowaną według wytycznych z zał. 8 do SIWZ Wraz z ofertą muszą zostać złożone:

d) oświadczenie, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 SIWZ (JEDZ) – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

e) dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz;

Jeżeli dotyczy:

f) pełnomocnictwo lub inne dokumenty (w oryginale tj. postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczona notarialnie elektroniczna kopia opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym), z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

g) pełnomocnictwo (oryginał tj. postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczona notarialnie elektroniczna kopia opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym), do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

h) przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów – zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz inne dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów.

W celu wskazania braku istnienia podstaw wykluczenia dokumenty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 5–12 SIWZ żądane będą również w odniesieniu do:

— podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca polega,

— Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

— podmiotu, którego zasobami dysponował będzie Wykonawca realizując zamówienie.

Wykonawca obowiązkowo w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp – składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp – zał. nr 3 do SIWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 24 aa ust. 1 uPzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI uPzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020