Diensten - 490808-2020

16/10/2020    S202

Polen-Gdansk: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 202-490808

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Postadres: ul. Mostowa 11A
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 80-778
Land: Polen
E-mail: agaicki@zdwgdansk.pl
Telefoon: +48 583264960
Fax: +48 583264999
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zdw-gdansk.pl
Adres van het kopersprofiel: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: administracja samorządowa
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2020–2021, 2021–2022 oraz 2022–2023 na terenie działania Rejonu Dróg w Kartuzach i Rejonu Dróg ...

Referentienummer: 11/DZP/2020/PN/WUDiM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, ciągów pieszych (chodników), ciągów pieszo-rowerowych w sezonach zimowych 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 w podziale na następujące części i zadania ... Patrz pkt 4.1 instrukcji dla Wykonawców – rozdział I SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 315 068.10 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I – RDW Kartuzy, zadanie 1: usługi ZUD powiat kartuski

Perceel nr.: 1/1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi ZUD powiat kartuski. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I – RDW Kartuzy, zadanie 2: usługi ZUD powiat kościerski

Perceel nr.: 1/2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi ZUD powiat kościerski. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 1: usługi ZUD Baza Starogard Gdański (z miastem STG)

Perceel nr.: 2/1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi ZUD Baza Starogard Gdański (z miastem STG). Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 2: usługi ZUD Baza Skórcz

Perceel nr.: 2/2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi ZUD Baza Skórcz. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 3: usługi kompleksowe ZUD DW 224 odc. Godziszewo–Tczew: jezdnia, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe

Perceel nr.: 2/3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi kompleksowe ZUD DW 224 odc. Godziszewo–Tczew: jezdnia, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 4: usługi ZUD pługiem jednostronnym Zamawiającego

Perceel nr.: 2/4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi ZUD pługiem jednostronnym Zamawiającego. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 5: odśnieżanie ładowarką(-ami) i innym sprzętem równoważnym Baza Starogard Gd.

Perceel nr.: 2/5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odśnieżanie ładowarką(-ami) i innym sprzętem równoważnym Baza Starogard Gd. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 6: odśnieżanie ładowarką(-ami) i innym sprzętem równoważnym Baza Skórcz

Perceel nr.: 2/6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odśnieżanie ładowarką(-ami) i innym sprzętem równoważnym Baza Skórcz. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 7: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 222 m. Starogard Gdański

Perceel nr.: 2/7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 222 m. Starogard Gdański. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 8: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na ciągu pieszo-rowerowym DW 222/229 odc. Starogard Gd. – Jabłowo – Lipinki Szlacheckie

Perceel nr.: 2/8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na ciągu pieszo-rowerowym DW 222/229 odc. Starogard Gd. – Jabłowo – Lipinki Szlacheckie. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 9: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 224 m. Skarszewy

Perceel nr.: 2/9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 224 m. Skarszewy. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 10: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 229 / DW 230 m. Pelplin oraz na ciągu pieszo-rowerowym DW 229 obwodnica Pelplina

Perceel nr.: 2/10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 229 / DW 230 m. Pelplin oraz na ciągu pieszo-rowerowym DW 229 obwodnica Pelplina. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 11: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach / ciągach pieszo-rowerowych DW 222 odc. Godziszewo–Kokoszkowy

Perceel nr.: 2/11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach / ciągach pieszo-rowerowych DW 222 odc. Godziszewo–Kokoszkowy. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 121-296477
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1/1
Benaming:

Część I – RDW Kartuzy, zadanie 1: usługi ZUD powiat kartuski

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Lewna
Postadres: ul. Ogrodowa 4
Plaats: Miechucino
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-334
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 875 634.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 862 770.50 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1/2
Benaming:

Część I – RDW Kartuzy, zadanie 2: usługi ZUD powiat kościerski

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Lewna
Postadres: ul. Ogrodowa 4
Plaats: Miechucino
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-334
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 493 381.10 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 429 171.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 2/1
Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 1: usługi ZUD Baza Starogard Gdański (z miastem STG)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Romar” Reszczyńscy Spółka jawna
Postadres: Rokocin 2a
Plaats: Starogard Gdański
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-200
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 444 130.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 419 270.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 2/2
Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 2: usługi ZUD Baza Skórcz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Roboty Ziemne i Drogowe – Andrzej Tworek
Postadres: ul. Szkolna 18
Plaats: Borzechowo
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-224
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 239 990.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 332 680.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 2/3
Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 3: usługi kompleksowe ZUD DW 224 odc. Godziszewo–Tczew: jezdnia, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Ewa” Bronk Ewa
Postadres: Stanisławie 43
Plaats: Lubiszewo
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-112
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 459 467.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 582 142.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 2/4
Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 4: usługi ZUD pługiem jednostronnym Zamawiającego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Ewa” Bronk Ewa
Postadres: Stanisławie 43
Plaats: Lubiszewo
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-112
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 700.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 2/5
Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 5: odśnieżanie ładowarką(-ami) i innym sprzętem równoważnym Baza Starogard Gd.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Ewa” Bronk Ewa
Postadres: Stanisławie 43
Plaats: Lubiszewo
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-112
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 160.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 2/6
Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 6: odśnieżanie ładowarką(-ami) i innym sprzętem równoważnym Baza Skórcz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Roboty Ziemne i Drogowe – Andrzej Tworek
Postadres: ul. Szkolna 18
Plaats: Borzechowo
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-224
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 200.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 600.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 2/7
Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 7: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 222 m. Starogard Gdański

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „MK Personel” Sp. z o.o.
Postadres: ul. Kościuszki 34B
Plaats: Starogard Gdański
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-200
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 199 040.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 800.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 2/8
Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 8: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na ciągu pieszo-rowerowym DW 222/229 odc. Starogard Gd. – Jabłowo – Lipinki Szlacheckie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Roboty Ziemne i Drogowe – Andrzej Tworek
Postadres: ul. Szkolna 18
Plaats: Borzechowo
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-224
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 143 598.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 154 644.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 2/9
Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 9: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 224 m. Skarszewy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zakład Usługowy Petri Bożena Nowakowska
Postadres: ul. Tęczowa 3/1
Plaats: Liniewo
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-420
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 83 160.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 480.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 2/10
Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 10: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 229 / DW 230 m. Pelplin oraz na ciągu pieszo-rowerowym DW 229 obwodnica Pelplina

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pelkom Sp. z o.o.
Postadres: ul. Starogardzka 12
Plaats: Pelplin
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-130
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 615.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 195 510.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13
Perceel nr.: 2/11
Benaming:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 11: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach / ciągach pieszo-rowerowych DW 222 odc. Godziszewo–Kokoszkowy

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-678
Land: Polen
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeśli została przesłana w inny sposób.

6. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołania inne niż określone w punkcie 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

10. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188–192 ustawy Pzp.

11. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

12. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-678
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020