Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 490808-2020

16/10/2020    S202

Polska-Gdańsk: Usługi odśnieżania

2020/S 202-490808

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Mostowa 11A
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-778
Państwo: Polska
E-mail: agaicki@zdwgdansk.pl
Tel.: +48 583264960
Faks: +48 583264999
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw-gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2020–2021, 2021–2022 oraz 2022–2023 na terenie działania Rejonu Dróg w Kartuzach i Rejonu Dróg ...

Numer referencyjny: 11/DZP/2020/PN/WUDiM
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, ciągów pieszych (chodników), ciągów pieszo-rowerowych w sezonach zimowych 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 w podziale na następujące części i zadania ... Patrz pkt 4.1 instrukcji dla Wykonawców – rozdział I SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 315 068.10 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – RDW Kartuzy, zadanie 1: usługi ZUD powiat kartuski

Część nr: 1/1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi ZUD powiat kartuski. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – RDW Kartuzy, zadanie 2: usługi ZUD powiat kościerski

Część nr: 1/2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi ZUD powiat kościerski. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 1: usługi ZUD Baza Starogard Gdański (z miastem STG)

Część nr: 2/1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi ZUD Baza Starogard Gdański (z miastem STG). Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 2: usługi ZUD Baza Skórcz

Część nr: 2/2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi ZUD Baza Skórcz. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 3: usługi kompleksowe ZUD DW 224 odc. Godziszewo–Tczew: jezdnia, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe

Część nr: 2/3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi kompleksowe ZUD DW 224 odc. Godziszewo–Tczew: jezdnia, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 4: usługi ZUD pługiem jednostronnym Zamawiającego

Część nr: 2/4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi ZUD pługiem jednostronnym Zamawiającego. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 5: odśnieżanie ładowarką(-ami) i innym sprzętem równoważnym Baza Starogard Gd.

Część nr: 2/5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Odśnieżanie ładowarką(-ami) i innym sprzętem równoważnym Baza Starogard Gd. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 6: odśnieżanie ładowarką(-ami) i innym sprzętem równoważnym Baza Skórcz

Część nr: 2/6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Odśnieżanie ładowarką(-ami) i innym sprzętem równoważnym Baza Skórcz. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 7: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 222 m. Starogard Gdański

Część nr: 2/7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 222 m. Starogard Gdański. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 8: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na ciągu pieszo-rowerowym DW 222/229 odc. Starogard Gd. – Jabłowo – Lipinki Szlacheckie

Część nr: 2/8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na ciągu pieszo-rowerowym DW 222/229 odc. Starogard Gd. – Jabłowo – Lipinki Szlacheckie. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 9: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 224 m. Skarszewy

Część nr: 2/9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 224 m. Skarszewy. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 10: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 229 / DW 230 m. Pelplin oraz na ciągu pieszo-rowerowym DW 229 obwodnica Pelplina

Część nr: 2/10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 229 / DW 230 m. Pelplin oraz na ciągu pieszo-rowerowym DW 229 obwodnica Pelplina. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 11: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach / ciągach pieszo-rowerowych DW 222 odc. Godziszewo–Kokoszkowy

Część nr: 2/11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, region północny, województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach / ciągach pieszo-rowerowych DW 222 odc. Godziszewo–Kokoszkowy. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 121-296477
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1/1
Nazwa:

Część I – RDW Kartuzy, zadanie 1: usługi ZUD powiat kartuski

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Lewna
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 4
Miejscowość: Miechucino
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-334
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 875 634.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 862 770.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 1/2
Nazwa:

Część I – RDW Kartuzy, zadanie 2: usługi ZUD powiat kościerski

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Lewna
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 4
Miejscowość: Miechucino
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-334
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 493 381.10 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 429 171.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 2/1
Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 1: usługi ZUD Baza Starogard Gdański (z miastem STG)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Romar” Reszczyńscy Spółka jawna
Adres pocztowy: Rokocin 2a
Miejscowość: Starogard Gdański
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 444 130.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 419 270.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 2/2
Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 2: usługi ZUD Baza Skórcz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Roboty Ziemne i Drogowe – Andrzej Tworek
Adres pocztowy: ul. Szkolna 18
Miejscowość: Borzechowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-224
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 239 990.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 332 680.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 2/3
Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 3: usługi kompleksowe ZUD DW 224 odc. Godziszewo–Tczew: jezdnia, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Ewa” Bronk Ewa
Adres pocztowy: Stanisławie 43
Miejscowość: Lubiszewo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-112
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 459 467.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 582 142.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 2/4
Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 4: usługi ZUD pługiem jednostronnym Zamawiającego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Ewa” Bronk Ewa
Adres pocztowy: Stanisławie 43
Miejscowość: Lubiszewo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-112
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 14 700.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 2/5
Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 5: odśnieżanie ładowarką(-ami) i innym sprzętem równoważnym Baza Starogard Gd.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Ewa” Bronk Ewa
Adres pocztowy: Stanisławie 43
Miejscowość: Lubiszewo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-112
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 38 160.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 36 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 2/6
Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 6: odśnieżanie ładowarką(-ami) i innym sprzętem równoważnym Baza Skórcz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Roboty Ziemne i Drogowe – Andrzej Tworek
Adres pocztowy: ul. Szkolna 18
Miejscowość: Borzechowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-224
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 40 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 45 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Część nr: 2/7
Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 7: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 222 m. Starogard Gdański

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „MK Personel” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 34B
Miejscowość: Starogard Gdański
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 199 040.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 178 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 10
Część nr: 2/8
Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 8: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na ciągu pieszo-rowerowym DW 222/229 odc. Starogard Gd. – Jabłowo – Lipinki Szlacheckie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Roboty Ziemne i Drogowe – Andrzej Tworek
Adres pocztowy: ul. Szkolna 18
Miejscowość: Borzechowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-224
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 143 598.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 154 644.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11
Część nr: 2/9
Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 9: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 224 m. Skarszewy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usługowy Petri Bożena Nowakowska
Adres pocztowy: ul. Tęczowa 3/1
Miejscowość: Liniewo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-420
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 83 160.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 60 480.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 12
Część nr: 2/10
Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 10: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach DW 229 / DW 230 m. Pelplin oraz na ciągu pieszo-rowerowym DW 229 obwodnica Pelplina

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pelkom Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Starogardzka 12
Miejscowość: Pelplin
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-130
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 115 615.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 195 510.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 13
Część nr: 2/11
Nazwa:

Część II – RDW Starogard Gdański, zadanie 11: odśnieżanie i/lub likwidacja śliskości na chodnikach / ciągach pieszo-rowerowych DW 222 odc. Godziszewo–Kokoszkowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeśli została przesłana w inny sposób.

6. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołania inne niż określone w punkcie 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

10. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188–192 ustawy Pzp.

11. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

12. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020