Diensten - 490810-2020

16/10/2020    S202

Portugal-Leiria: Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel

2020/S 202-490810

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 509822932
Postadres: Rua das Olhalvas
Plaats: Leiria
NUTS-code: PT16F Região de Leiria
Postcode: 2410-197
Land: Portugal
E-mail: aprovisionamento.geral@chleiria.min-saude.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.chleiria.pt
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A0/57/2020: prestação de serviços médicos de ortopedia

Referentienummer: A0/57/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79625000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestação de serviços médicos de ortopedia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 143 208.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16F Região de Leiria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestação de serviços médicos de ortopedia.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 229-562167
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Prestação de serviços médicos de ortopedia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Talenter — Gestão de Projetos, S. A.
Postadres: Avenida da Carapalha, 35, lote 72, rés-do-chão D
Plaats: Castelo Branco
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Postcode: 6000-320
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 143 208.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração do CHL, E. P. E.
Postadres: Rua das Olhalvas
Plaats: Leiria
Postcode: 2410-197
Land: Portugal
E-mail: secca@chleiria.min-saude.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020