Diensten - 490810-2020

16/10/2020    S202

Portugal-Leiria: Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel

2020/S 202-490810

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 509822932
Postadres: Rua das Olhalvas
Plaats: Leiria
NUTS-code: PT16F Região de Leiria
Postcode: 2410-197
Land: Portugal
E-mail: aprovisionamento.geral@chleiria.min-saude.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.chleiria.pt
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A0/57/2020: prestação de serviços médicos de ortopedia

Referentienummer: A0/57/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79625000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 143 208.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16F Região de Leiria

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 229-562167

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Prestação de serviços médicos de ortopedia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/06/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Talenter — Gestão de Projetos, S. A.
Postadres: Avenida da Carapalha, 35, lote 72, rés-do-chão D
Plaats: Castelo Branco
NUTS-code: PT1 CONTINENTE
Postcode: 6000-320
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 143 208.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020