Diensten - 490819-2020

16/10/2020    S202

Spanje-Barakaldo: Diensten voor kermissen

2020/S 202-490819

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bilbao Exhibition Centre (BEC), S. A.
Nationaal identificatienummer: A95135984
Postadres: Ronda Azkue, 1
Plaats: Barakaldo (Bizkaia)
NUTS-code: ES21 País Vasco
Postcode: 48902
Land: Spanje
E-mail: compras@bec.eu
Telefoon: +34 944040000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bilbaoexhibitioncentre.com/
Adres van het kopersprofiel: https://www.contratacion.euskadi.eus/
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Moqueta

Referentienummer: DOUE-2020-073
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92331100 Diensten voor kermissen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21 País Vasco

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 101-244230

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suministro y colocación de moqueta y sus accesorios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Revestimiento de Moqueta Sánchez, S. L.
Plaats: Bilbao
NUTS-code: ES21 País Vasco
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 934 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020