Dienstleistungen - 490828-2020

16/10/2020    S202

Polen-Oświęcim: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 202-490828

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu
Postanschrift: ul. Nadwiślańska 36
Ort: Oświęcim
NUTS-Code: PL21A Oświęcimski
Postleitzahl: 32-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Jursa
E-Mail: sok@post.pl
Telefon: +48 338427031
Fax: +48 338427031
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sok.serwisy.net.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.sok.serwisy.net.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka ze 100 % udziałem gminy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej z segregacji odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12”

Referenznummer der Bekanntmachung: SOK/03/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) całkowita ilość frakcji nad sitowej do odbioru – do 3 000,00 Mg.

2) Zamawiający może zmniejszyć zamówienie do 90 % w stosunku do całkowitej ilości, tj. gwarantowany odbiór minimum 2700 Mg.

3) ilość odpadów odbierana miesięcznie – od 700,00 do maks. 900,00 Mg, średnio 800 Mg miesięcznie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 575 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21A Oświęcimski
Hauptort der Ausführung:

Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Warunki realizacji:

1) W zakresie odbioru odpadów:

1. Transport po stronie Wykonawcy.

2. Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia – loco Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

3. Załadunek frakcji nadsitowej po stronie Zamawiającego.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do codziennego odbioru odpadów.

5. Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 może następować wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 6.00–16.00.

6. Okres realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2020.

7. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wydane przez odpowiednie organy.

8. Zamawiający oczekuje aby proces odzysku odbywał się w kierunku produkcji paliwa alternatywnego.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

10. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

11. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy wynosi 48 h od zgłoszenia. Termin odbioru odpadów jest jednym z kryteriów oceny ofert.

12. Zamawiający podkreśla, że ilość odbieranych odpadów może ulec zmianie, jednakże gwarantuje wielkość jednorazowego odbioru w granicach pełnej pojemności środka transportowego Wykonawcy, uzgodnionego wcześniej z Zamawiającym. W związku z powyższym Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu sumarycznej ilości odpadów odebranych w okresie rozliczeniowym, w granicach wskazanej tolerancji.

13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania w Instalacji komunalnej oraz w trakcie ich ew. magazynowania, rozładunku odpadów do czasu poddania ich i zakończenia procesów m.in. odzysku i/lub recyklingu (szeroko pojętego zagospodarowania). Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia, np. przewoźników.

14. Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy (wskazanemu przez niego przewoźnikowi), przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

2) W zakresie ewidencji i rozliczania odpadów:

a) każda faktycznie odebrana od Zamawiającego ilość odpadów będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę z obligatoryjnym rozbiciem na: nr rej. pojazdu odbierającego odpad, kod odpadu, datę odebrania odpadów,

b) na potwierdzenie faktycznej ilości odebranych odpadów Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów w kształcie obwiązującym wg obecnych przepisów prawa.

3) W zakresie wymagań prawnych i środowiskowych dotyczących zagospodarowania odpadów:

Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wyszczególnionymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termin odbioru odpadów od zgłoszenia / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe usługi (do 10 % wartości zamówienia podstawowego), szczegóły w rozdziale III SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 147-361484
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: New Energy Cieszyn Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Nationale Identifikationsnummer: REGON 362462237
Postanschrift: Ogrodzona, ul. Przemysłowa 23
Ort: Dębowiec
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-426
Land: Polen
E-Mail: biuro@nec-cieszyn.eu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 575 000.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 1 707 480.00 PLN / höchstes Angebot: 2 106 000.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Określone zostały w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020