Dienstleistungen - 490829-2020

16/10/2020    S202

Polen-Breslau: Dienstleistungen von Architekturbüros bei Freianlagen

2020/S 202-490829

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-059
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Kwapisz
E-Mail: przetargi@wi.wroc.pl
Telefon: +48 717710900
Fax: +48 717710904
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wi.wroc.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.wi.wroc.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. reprezentowane przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-059
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Kwapisz
E-Mail: przetargi@wi.wroc.pl
Telefon: +48 717710900
Fax: +48 717710904
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wi.wroc.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.wi.wroc.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: spółka Gminy powołana do realizacji zadań z zakresu organizowania i zarządzania zadaniami inwestycyjnymi Gminy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

05200 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/73/PN/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71222000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Freianlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji szczegółowo opisanej w opisie przedmiotu zamówienia, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę wraz z poświadczeniem ostateczności dla zadania 05200 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji szczegółowo opisanej w opisie przedmiotu zamówienia, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę wraz z poświadczeniem ostateczności dla zadania 05200 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowy, w tym:

— prace przygotowawcze:

a) inwentaryzacja obiektu oraz niezbędne odkrywki, jeżeli zajdzie taka potrzeba dla prawidłowego doboru rozwiązań projektowych;

b) szczegółowa inwentaryzacja wszystkich sieci umieszczonych w konstrukcji i na konstrukcji mostu,

— projekt budowlany:

a) projekt zagospodarowania terenu;

b) projekt architektoniczno-budowlany,

— projekt wykonawczy:

a) branży mostowej konstrukcja;

b) branży mostowej architektura;

c) branży drogowej wraz z odwodnieniem;

d) branży torowej wraz z odwodnieniem;

e) branży sanitarnej – otulina sieci wodociągowej – zakres Mpwik;

f) branży elektrycznej oświetlenia ulicznego;

g) branży elektrycznej (trakcja, zwrotnice);

h) budowa MTK;

i) przebudowa kolizyjnego uzbrojenia (gaz., elekt., telet., ciepłociąg., wod.-kan.);

j) branża inżynierii ruchu organizacja ruchu docelowego;

k) branża inżynierii ruchu sygnalizacja świetlna (część elektryczna, instalacyjna, programy);

l) branża zieleń.

Inne opracowania:

a) koncepcja organizacji ruchu zastępczego wraz z komunikacją zbiorową;

b) badania geotechniczne podłoża gruntowego;

c) projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej;

d) przedmiary robót;

e) kosztorysy inwestorskie;

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

g) wizualizacja 5 slajdów;

h) wykonanie iluminacji obiektu.

2.1.4. Pełnienie nadzoru autorskiego.

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta specjalności mostowej (M) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta w branży drogowej (D) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta w branży architektonicznej (A) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu zakończenia robót realizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej zgodnie z niniejszym zamówieniem i uzyskania dla nich pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 31.12.2024.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 224-549815
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

05200 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy unieważnił niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena oferty z najniższą ceną oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Cena oferty z najniższą ceną złożonej w niniejszym postępowaniu przez Firmę Inżynierską GF-Mosty Grzegorz Frej, ul. Dąbrowskiego 40, 41-940 Piekary Śląskie wynosi 1 484 364,00 PLN brutto, a kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 814 747,20 PLN brutto.

Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy odrzuca ofertę złożoną przez PBW Inżynieria Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław, z uwagi na nieudzielenie przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

Zamawiający w dniu 28 stycznia 2020 r. zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Cena oferty ww. Wykonawcy wynosi 969 240, 00 PLN brutto. Średnia arytmetyczna cen wszystkich złożonych ofert wynosi: 1 698 958,00 PLN brutto.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz poz. 1265);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3) wynikającym z przepisów prawa i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do 3.2.2020 do godziny 12.00 Wykonawca nie przedłożył ww. wyjaśnień wraz z dowodami.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, tj. odwołanie oraz skarga do sądu przewidziane w art. 179 do art. 198g ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020