Dienstleistungen - 490836-2020

16/10/2020    S202

Polska-Knurów: Usługi gospodarki odpadami

2020/S 202-490836

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Knurów
Adres pocztowy: ul. dr. Floriana Ogana 5
Miejscowość: Knurów
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-190
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kornelia Loch
E-mail: zp@knurow.pl
Tel.: +48 323392308 / 3233392292
Faks: +48 323392292 / 324419744 / 322351521
Adresy internetowe:
Główny adres: www.knurow.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Gospodarka odpadami komunalnymi – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Numer referencyjny: ZP.271.2.26.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Knurów.

2. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony we wzorze umowy oraz jego załącznikach, stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 12 366 648.00 PLN / Najdroższa oferta: 12 366 648.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Knurów

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Knurów.

2. Zakres usług obejmuje:

1) świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

2) wyposażenie wskazanych nieruchomości – miejsc gromadzenia odpadów – MGO w pojemniki oraz/lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełniających wszystkie wymagania co do pojemności oraz wymogów funkcjonalnych i użytkowych, a także obowiązujących polskich norm;

3) świadczenie usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych;

4) świadczenie usługi odbioru przeterminowanych leków ze wskazanych aptek;

5) utrzymanie zapewnianych przez Wykonawcę w ramach zamówienia pojemników w MGO w należytym stanie sanitarnym i technicznym oraz naprawa i wymiana pojemników zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dalej „SOPZ”;

6) usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. likwidacja „dzikich wysypisk” z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenach gminnych według zgłoszonych potrzeb;

7) zorganizowanie na terenie Knurowa punktu obsługi klientów, który będzie służył do bezpośredniego kontaktu właścicieli nieruchomości z Wykonawcą m.in. w celu udzielania informacji związanych z realizacją usług oraz zgłaszania uwag. Punkt powinien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy przez minimum 2 godziny dziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, tj. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00–10.00 oraz w środy w godzinach 15.00–17.00. Informacje o numerze telefonu kontaktowego, lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu Wykonawca opublikuje na swojej stronie internetowej. Punkt obsługi zapewni właścicielom nieruchomości możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się w worki do zbierania odpadów;

8) dostarczenie worków na odpady i odbiór zebranych odpadów komunalnych w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego w związku z potrzebami wynikającymi z działań inicjowanych przez UM Knurów, mieszkańców lub jednostki oświatowe (sprzątanie terenu miasta związane np. z akcją Sprzątanie świata) minimum 2 razy w 2021 roku oraz minimum 1 raz w 2022 roku;

9) przekazanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną ofertą do instalacji komunalnych;

10) przekazanie odebranych odpadów komunalnych (tj. papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych metali i opakowań wielomateriałowych oraz bioodpadów) zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do instalacji przetwarzania odpadów (IPO), w szczególności do instalacji komunalnych;

11) zagospodarowanie zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach odebranych z terenu gminy Knurów odpadów komunalnych;

12) przekazywanie za pomocą udostępnionych przez Zamawiającego metod web service (SOAP) służących do przesyłania danych pomiędzy systemem informatycznym Zamawiającego a systemem Wykonawcy informacji.

3. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w okresie obowiązywania umowy.

4. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony we wzorze umowy oraz jego załącznikach, stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe mycie i dezynfekcja pojemników / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Zastosowanie dodatkowych pojazdów realizujących przedmiot zamówienia spełniających wymagania normy co najmniej EURO-5 w zakresie emisji spalin / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekraczającego 15 % wartości zamówienia podstawowego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 127-310959
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Gospodarka odpadami komunalnymi – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Komart Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6310000078
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 7
Miejscowość: Knurów
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-194
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 873 611.11 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 366 648.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 20 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Odbiór selektywnie zebranych odpadów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI, art. 179 – 198g Pzp przysługują:

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp;

2) organizacjom wpisanym na listę uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP, wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Pzp.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Adres: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Tel. +48 224587801, faks +48 224587700.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze).

8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020