Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 490845-2021

29/09/2021    S189

Romania-București: X-ray devices

2021/S 189-490845

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON
National registration number: 4203881
Postal address: Strada: Pantelimon, nr. 340-342
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 021659
Country: Romania
Contact person: Iuliana Ghita
E-mail: achizitii_sfpantelimon@yahoo.com
Telephone: +40 2554090
Fax: +40 212554025
Internet address(es):
Main address: www.urgentapantelimon.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128338
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: UNITATE SANITARA
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

FURNIZARE APARATURA MEDICALA

Reference number: 17415
II.1.2)Main CPV code
33111000 X-ray devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

FURNIZARE APARATURA MEDICA CONFORM SPECIFICATII DIN CAIETUL DE SARCINI

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor- 20 zile

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 023 145.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici interesati pot depune oferte pentru “unul sau mai multe loturi”.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ventilatoare de inalta performanta

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA SFANTUL PANTELIMON SOS. PANTELIMON NR. 340-342 SECT. 2 BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare Ventilatoare de inalta performanta 5 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 650 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIM 2014-2020, POIM/ 819/ 9/1/ Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Proiect cod SMIS 139924.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat Rx digital cu dublu post grafie si scopie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA SFANTUL PANTELIMON SOS. PANTELIMON NR. 340-342 SECT. 2 BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare Aparat Rx digital cu dublu post grafie si scopie 1 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: componeta tehnica / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 334 145.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIM 2014-2020, POIM/ 819/ 9/1/ Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Proiect cod SMIS 139924.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat pentru dezinfectia microflorei prin nebulizare

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA SFANTUL PANTELIMON SOS. PANTELIMON NR. 340-342 SECT. 2 BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare Aparat pentru dezinfectia microflorei prin nebulizare

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 39 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIM 2014-2020, POIM/ 819/ 9/1/ Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Proiect cod SMIS 139226.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr.1 Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca operatorul economic nu se afla, având în vedere actiunile sau inactiunile savârsite înainte sau in cursul procedurii, în una dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98 / 23.05.2016.Operatorul economic ( lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul ), va complete cerinta corespunzatoare din formularul DUAE

Cerinta nr. 2 Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca operatorul economic nu se afla in una din situatiile prevazute la SECTIUNEA a 4-a - Reguli de evitare a conflictului de interese, Art. 59 si Art. 60 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/23.05.2016, precum si faptul ca se obliga sa informeze autoritatea contractanta in cazul in care pe parcursul derularii procedurii de atribuire apare o situatie care poate fi considerata a fi un conflict de interese asa cum este reglementat in cadrul aceleiasi sectiuni din actul normativ mai sus mentionat.In conformitate cu Art. 63, alin. (1) din Legea privind achizitiile publice nr. 98 / 23.05.2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante la care se va face referire in declaratie sunt : CONF. DR.DAVITOIU DRAGOS VIRGIL – MANAGER; EC. NEGOIASA OANA-MARINA – DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL; DR. BOGDAN SOCEA - DIRECTOR MEDICAL; STAMATOIU CAMELIA – DIRECTOR DE INGRIJIRI AS. MED.PR.SS.; GHITA IULIANA – SEF SERVICIU ACHIZITII.

Operatorul economic ( lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul ), va complete cerinta corespunzatoare din formularul DUAE din documentatia de atribuire si o va atasa in SEAP odata cu DUAE. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59, art. 60 se va prezenta odata cu DUAE.

Cerinta nr. 3. Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul ), va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE din documentatia deatribuire.

Pentru confirmarea celor declarate in DUAE, se va solicita ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire ( lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, a urmatoarelor ocumente: - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ ACTUL CONTITUTIV.

- Certificat de atestare fiscala pentru personae juridice, privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 ( 2 ) din Legea nr. 98 / 2016, privind achizitiile publice.

-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, privind obligatiile de plata la bugetul local, in original sau copie. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 ( 2 ) din Legea nr. 98 / 2016, privind achizitiile publice.

-Documente dupa caz, prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2, art. 167 alin. 2, art. 171 / Legea nr. 98 / 2016, sau orice alte documente edificatoare.

Pentru persoanele juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine ( certificate, caziere judiciare, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, ), pentru a rezulta apartenenta / inregistrarea la organe din tara respectiva. Pentru operatorii economici nerezidenti autoritatea contractante va permite prezentarea de documente echivalente, emise in tara de rezidenta

Documentele prezentate in alta limba, decat cea romana, vor fi insotite de traducere autorizata. Operatorul economic ( lider, asociat, tert sustinator, subcontractant dupa caz ) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscal restante in completarea DUAE, conf. art. 193 / Legea 98 / 2016, urmand ca operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul interimar va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, pentru sediul principal documente din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art. 165 (1) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate. In ceea ce priveste obligatiile fiscal, acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta

Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate, prin completarea DUAE, este Certificatul Constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta, va solicita ofertantului ( lider, asociat, tert sustinator, subcontractant daca este cazul), clasat pe locul I dupa plicarea criteriului de atribuire, daca este cazul, sa prezinte documente justificative, in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Se va completa DUAE de catre operatorii economici ( lider , asociat, tert sustinator, subcontractant daca este cazul ), participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerinta nr. 2 - Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii (inclusiv anexele) valabil la momentul depunerii conform prevederilor Legii nr. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare se va prezenta o copie a acestuia semnata si stampilata avand mentiunea “conform cu originalul”.

Modalitatea de inteplinire se va completa DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire documentele suport. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente suport din tara de rezidenta.

cerinta nr. 3 - Pentru produsul de la LOTUL 1 Autorizatie de Securitate Radiologica, emisa de CNCAN sau - Autorizatie de Furnizare pentru produsul respectiv, emisa de CNCAN. Modalitatea de inteplinire se va completa DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire documentele suport. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente suport din tara de rezidenta.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Cifra de afaceri anuala generalaSituatia economica si financiara a operatorului economic, care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, respectiv cifra de afaceri globala pe ultimi 3 ani 2018, 2019, 2020.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Demonstrarea situatiei economice si financiare, se realizeaza prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE, din documentatia de atribuire. Se va completa DUAE de catre operatorii economici ( lider, tert sustinator daca este cazul ) Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul interimar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si inainte de incheierea raportului procedurii de atribuire, inclusiv de catre tertul sistinator daca este cazul, va prezenta la cererea autoritatii contractante, documente justificative in sustinerea celor declarate in DUAE si anume: bilantul contabil 2018, 2019, 2020, sau extrase din acesta/orice alt documente fiscale sau financiare care sa dovedeasca realitatea celor declarate in DUAE

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractareInformatii cu privire la intentia operatorului economic de a subcontracta parti din contract

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatInformatii privind principalele livrari de produse de natura celor ce fac obiectul contractului, efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Avand in vedere faptul ca domeniul de activitate al fiecarui lot este diferit ofertantii vor tine cont in vederea prezentarii informatiilor cu privire la principalele livrari de produse de domeniul de utilizare al echipamentelor solicitate.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorul economic, subcontractantii vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Ofertantul trebuie sa prezinte in sustinerea acestei cerinte, odata cu DUAE contractele incheiate cu susbcontractantii si proportia de suscontractare

Operatorul economic (ofertant, asociat, tert sustinator,) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, din documentatia de atribuire. Ofertantul clsat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii raportului de atribuire, inclusiv tertul sustinator daca este cazul, trebuie sa prezinte in sustinerea acestei cerinte contracte, procese verbale, documente constatatoatre sau orice alte documente care sa confirme cele mentionate in DUAE

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/10/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/10/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro. INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE - A se vedea documentul "Instrucțiuni pentru ofertanți" atasat prezentei documentatii de atribuire, punct 1 - INSTRUCȚIUNI PRIVIND DUAE. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic VA PRECIZA IN OFERTA DEPUSA acele informatii cuprinse in propunerea tehnica pe care le declară ca fiind confidențiale. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. In lipsa documentelor care demonstreaza caracterul confidential, documentele vor fi considerate ca neconfidentiale. Departajarea eventualelor oferte clasate pe locul I cu acelasi punctaj sau preturi egale se va realiza in conformitate cu prevederile mentionate in documentul Instructiuni pentru ofertanti.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele legale privind remediile și căile de atac sunt conf. Art 8, alin. 1 lit. a) din LG 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON
Postal address: SOS. PANTELIMON 340-342 SECT 2
Town: Bucuresti
Postal code: 021659
Country: Romania
E-mail: achizitii_sfpantelimon@yahoo.com
Telephone: +40 212554099
Fax: +40 212554099
Internet address: https://www.urgentapantelimon.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/09/2021