Dienstleistungen - 490853-2020

16/10/2020    S202

Polska-Łagów: Usługi ochrony gatunków zagrożonych

2020/S 202-490853

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Łagów
Krajowy numer identyfikacyjny: NZ.270.31.2020
Adres pocztowy: Wola Łagowska 118
Miejscowość: Łagów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 26-025
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Janus, Sylwia Dziedzic-Miernik
E-mail: lagow@radom.lasy.gov.pl
Tel.: +48 413074023
Faks: +48 413074760
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lagow.radom.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lagow
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: PGL Lasy Państwowe – Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ochrona śródlądowego boru chrobotkowego (91T0) na terenie Obszaru Natura 2000 (PHL260040) – Lasy Cisowsko-Orłowińskie, w ramach projektu OPL na terenie Nadleśnictwa Łagów w latach 2021–2023

Numer referencyjny: NZ.270.31.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90721700 Usługi ochrony gatunków zagrożonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na nieruchomościach gruntowych będących własnością Skarbu Państwa zarządzanych przez PGL LP, Nadleśnictwo Łagów. Zabiegi ochrony czynnej polegać będą na zbieraniu gałęzi posuszu z powierzchni o specjalnym sposobie zagospodarowania (O-GATUNKO/PPOŻ-PORZ). Jednostką rozliczeniową jest hektar – ha. W sumie w ramach projektu zabiegiem objęte będzie 35,98 ha. Niniejsze postępowanie dotyczy obszaru 16,91 ha podzielonych na trzy lata: 2021, 2022 i 2023 rok. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 – Lasy Cisowsko Orłowińskie. Dla wskazanego obszaru Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych zatwierdzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zarządzeniem z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040. Szczegółowy opis prac został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 19 910.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Łagów, Leśnictwo Bardo

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na nieruchomościach gruntowych będących własnością Skarbu Państwa zarządzanych przez PGL LP, Nadleśnictwo Łagów. Zabiegi ochrony czynnej polegać będą na zbieraniu gałęzi posuszu z powierzchni o specjalnym sposobie zagospodarowania (O-GATUNKO/PPOŻ-PORZ). Jednostką rozliczeniową jest hektar – ha. W sumie w ramach projektu zabiegiem objęte będzie 35,98 ha. Niniejsze postępowanie dotyczy obszaru 16,91 ha podzielonych na trzy lata: 2021, 2022 i 2023 rok. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 – Lasy Cisowsko Orłowińskie. Dla wskazanego obszaru Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych zatwierdzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zarządzeniem z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040. Szczegółowy opis prac został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0200/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Niniejsze postępowanie jest jedną z części zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 124-304051
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: NZ.270.31.2020
Część nr: I
Nazwa:

Ochrona śródlądowego boru chrobotkowego (91T0) na terenie Obszaru Natura 2000 (PHL260040) – Lasy Cisowsko-Orłowińskie, w ramach projektu OPL na terenie Nadleśnictwa Łagów w latach 2021–2023

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych „ZUL” Barbara Zacharska
Adres pocztowy: Łagów
Miejscowość: Gęsice 60
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 26-025
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 910.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 36 525.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020