Diensten - 490871-2020

16/10/2020    S202

Italië-Sarteano: Programmering van toepassingssoftware

2020/S 202-490871

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Unione dei Comuni Valdichiana Senese
Postadres: corso Garibaldi 10
Plaats: Sarteano
NUTS-code: ITI19 Siena
Postcode: 53047
Land: Italië
Contactpersoon: Guido Bombagli
E-mail: g.bombagli@unionecomuni.valdichiana.si.it
Telefoon: +39 0578/269313
Fax: +39 0578/268082
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.unionecomuni.valdichiana.si.it
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realizzazione e manutenzione di un sistema informativo integrato per la gestione dei servizi interni/esterni a enti, gestiti in forma associata, in modalità CLOUD Computing.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212000 Programmering van toepassingssoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Realizzazione e manutenzione di un sitema informativo integrato per la gestione dei servizi interni/esterni a enti, gestiti in forma associata, in modalità CLOUD computing.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 247 380.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area amministrativa-contabile. CIG: 8096797840

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72212000 Programmering van toepassingssoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI19 Siena
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I contenuti del contratto sono descritti nel capitolato speciale di appalto, in particolare al punto 6.2).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sono disciplinate nei documenti di gara.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area produttiva-territoriale – CIG: 80968167EE

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72212000 Programmering van toepassingssoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI19 Siena
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I contenuti del contratto sono descritti nel capitolato speciale di appalto, in particolare al punto 6.2).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sono disciplinate nei documenti di gara.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area polizia municipale – CIG: 8096826031

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72212000 Programmering van toepassingssoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI19 Siena
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I contenuti del contratto sono descritti nel capitolato speciale di appalto, in particolare al punto 6.2).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sono disciplinate nei documenti di gara.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 231-566549
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Area amministrativa-contabile. CIG: 8096797840

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dedagroup Public Services srl
Plaats: Trento
NUTS-code: ITH20 Trento
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 398 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 177 375.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Area produttiva-territoriale – CIG: 80968167EE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dedagroup Public Services srl
Plaats: Trento
NUTS-code: ITH20 Trento
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 825.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Area polizia municipale – CIG: 8096826031

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GPI SpA
Plaats: Trento
NUTS-code: ITH20 Trento
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Palitalsoft srl
Plaats: Jesi
NUTS-code: ITI32 Ancona
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 180.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tutta la documentazione di gara è consultabile sulla Sistema telematico di acquisto della regione toscana (START), accessibile all'indirizzo: https://start..toscana.it/rtrt/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale — Toscana
Plaats: Firenze
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale — Toscana
Plaats: Firenze
Land: Italië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale — Toscana
Plaats: Firenze
Land: Italië
Fax: +39 055293382
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020