Diensten - 490890-2020

16/10/2020    S202

Portugal-Funchal: Kunstwerken

2020/S 202-490890

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Secretaria Regional do Turismo e Cultura
Plaats: Funchal
NUTS-code: PT PORTUGAL
Land: Portugal
E-mail: aprovisionamento.srtc@madeira.gov.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.madeira.gov.pt/srtc
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Conservação e restauro de azulejos do Convento de Santa Clara, Funchal

Referentienummer: 1/SRTC/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92311000 Kunstwerken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Serviços de conservação e restauro de azulejos do Convento de Santa Clara, Funchal.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 214 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT300 Região Autónoma da Madeira
Voornaamste plaats van uitvoering:

São Pedro.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Serviços de conservação e restauro de azulejos do Convento de Santa Clara, Funchal.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

FEDER.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 121-296117
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1SRTC/2020
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IN SITU, Conservação de Bens Culturais, Unipessoal, Lda.
Plaats: Lisboa (concelho de Sintra, freguesia Rio de Mouro)
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 214 800.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 176 129.29 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho do Governo Regional da Madeira
Plaats: Funchal
Land: Portugal
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020