Diensten - 490890-2020

16/10/2020    S202

Portugal-Funchal: Kunstwerken

2020/S 202-490890

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Secretaria Regional do Turismo e Cultura
Plaats: Funchal
NUTS-code: PT PORTUGAL
Land: Portugal
E-mail: aprovisionamento.srtc@madeira.gov.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.madeira.gov.pt/srtc
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Conservação e restauro de azulejos do Convento de Santa Clara, Funchal

Referentienummer: 1/SRTC/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92311000 Kunstwerken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 214 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT300 Região Autónoma da Madeira

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 121-296117

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1SRTC/2020
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IN SITU, Conservação de Bens Culturais, Unipessoal, Lda.
Plaats: Lisboa (concelho de Sintra, freguesia Rio de Mouro)
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 214 800.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 176 129.29 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020