Diensten - 490929-2020

16/10/2020    S202

Italië-Cassano Magnago: Afvalverzameling en –verwerking

2020/S 202-490929

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servizi intercomunali ecologici srl
Postadres: via Bonicalza 138/C
Plaats: Cassano Magnago
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21012
Land: Italië
Contactpersoon: Giso Antonio
E-mail: gare@pec.sieco.info
Telefoon: +39 0331209584
Fax: +39 0331209585
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sieco.info
Adres van het kopersprofiel: www.sieco.info
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento del servizio di trattamento di rifiuti

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

200201 rifiuti biodegradabili

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 230-564354

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

200201 rifiuti biodegradabili

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020