Diensten - 490941-2020

16/10/2020    S202

Slovenië-Ljubljana: Reinigingsdiensten

2020/S 202-490941

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Nationaal identificatienummer: 5156700000
Postadres: Kolodvorska ulica 15
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Nataša Polanc
E-mail: javna.narocila@zpiz.si
Telefoon: +386 14745367
Fax: +386 12326595
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zpiz.si
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov

Referentienummer: 430-09/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Čiščenje poslovnih prostorov (redno čiščenje, dežurstvo, generalno čiščenje, dodatno čiščenje) in počitniških objektov na lokacijah naročnika vključno z oskrbo s higiensko papirnatimi in drugimi izdelki.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 982 380.33 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokacijah v Ljubljani

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ljubljana: Kolodvorska ulica 15, Trg osvobodilne fronte 20 in Ob železnici 30.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Redno čiščenje poslovnih prostorov, dežurstvo, generalna in dodatna čiščenja v poslovnih prostorih z oskrbo higienskih papirnatih in drugih izdelkov.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Skupna ponudbena vrednost / Weging: 95
Kostencriterium - Naam: Delež zaposlenih mladih / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokacijah Celje, Trbovlje in Rogla (počitniški objekt)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Celje: Opekarniška cesta 15 c in Trg celjskih knezov 6; Trbovlje: Gimnazijska cesta 21; Zreče: Rogla 79.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Redno čiščenje poslovnih prostorov, generalna in dodatna čiščenja v poslovnih prostorih z oskrbo higienskih papirnatih in drugih izdelkov ter generalno čiščenje počitniškega objekta.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Skupna ponudbena vrednost / Weging: 95
Kostencriterium - Naam: Delež zaposlenih mladih / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokaciji Koper

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Koper, Pristaniška ulica 12

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Redno čiščenje poslovnih prostorov, generalna in dodatna čiščenja v poslovnih prostorih z oskrbo higienskih papirnatih in drugih izdelkov.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Skupna ponudbena vrednost / Weging: 95
Kostencriterium - Naam: Delež zaposlenih mladih / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokacijah Kranj, Jesenice, Bohinj (počitniški objekt) in Kranjska Gora (počitniški objekt)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kranj: Ulica Mirka Vadnova 13a; Jesenice: Cesta maršala Tita 73; Bohinjsko jezero: Ribčev Laz 97 in 98; Kranjska Gora: Kolodvorska ulica 1a

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Redno čiščenje poslovnih prostorov, generalna in dodatna čiščenja v poslovnih prostorih z oskrbo higienskih papirnatih in drugih izdelkov ter generalno čiščenje počitniških objektov.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Skupna ponudbena vrednost / Weging: 95
Kostencriterium - Naam: Delež zaposlenih mladih / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokacijah Maribor in Ptuj

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maribor: Zagrebška cesta 84; Ptuj: Vinarski trg 8.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Redno čiščenje poslovnih prostorov, dežurstvo, generalna in dodatna čiščenja v poslovnih prostorih z oskrbo higienskih papirnatih in drugih izdelkov.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Skupna ponudbena vrednost / Weging: 95
Kostencriterium - Naam: Delež zaposlenih mladih / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokacijah v Murski Soboti

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Murska Sobota: Kocljeva ulica 12 d in Kocljeva ulica 9.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Redno čiščenje poslovnih prostorov, generalna in dodatna čiščenja v poslovnih prostorih z oskrbo higienskih papirnatih in drugih izdelkov.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Skupna ponudbena vrednost / Weging: 95
Kostencriterium - Naam: Delež zaposlenih mladih / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokaciji Nova Gorica

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nova Gorica: Delpinova ulica 18b

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Redno čiščenje poslovnih prostorov, generalna in dodatna čiščenja v poslovnih prostorih z oskrbo higienskih papirnatih in drugih izdelkov.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Skupna ponudbena vrednost / Weging: 95
Kostencriterium - Naam: Delež zaposlenih mladih / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokaciji Novo mesto

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Novo mesto: Rozmanova ulica 38

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Redno čiščenje poslovnih prostorov, generalna in dodatna čiščenja v poslovnih prostorih z oskrbo higienskih papirnatih in drugih izdelkov.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Skupna ponudbena vrednost / Weging: 95
Kostencriterium - Naam: Delež zaposlenih mladih / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokacijah Ravne na Koroškem in Velenje

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ravne na Koroškem: Gačnikova pot 4; Velenje: Prešernova ulica 7a

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Redno čiščenje poslovnih prostorov, generalna in dodatna čiščenja v poslovnih prostorih z oskrbo higienskih papirnatih in drugih izdelkov.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Skupna ponudbena vrednost / Weging: 95
Kostencriterium - Naam: Delež zaposlenih mladih / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 163-396967
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 430-09/2020
Perceel nr.: 1
Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokacijah v Ljubljani

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tosa Inu, trgovina in storitve, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 6722164000
Postadres: Einspielerjeva ulica 6
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 749 760.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 506 160.26 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 430-09/2012
Perceel nr.: 2
Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokacijah Celje, Trbovlje in Rogla (počitniški objekt)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cleaning družba za storitve in trgovino d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5554039000
Postadres: Cesta 24. junija 25
Plaats: Ljubljana - Črnuče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1231
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 935.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 515.82 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 430-09/2020
Perceel nr.: 3
Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokaciji Koper

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Celovite storitve trgovina in storitve d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 2010356000
Postadres: Kardeljeva cesta 85
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 970.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 276.31 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 430-09/2020
Perceel nr.: 4
Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokacijah Kranj, Jesenice, Bohinj (počitniški objekt) in Kranjska Gora (počitniški objekt)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cleaning družba za storitve in trgovino d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5554039000
Postadres: Cesta 24. junija 25
Plaats: Ljubljana - Črnuče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1231
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 050.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 385.22 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 430-09/2020
Perceel nr.: 5
Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokacijah Maribor in Ptuj

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nova Dora, proizvodnja, čiščenje, instalacije in druge storitve, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 7180055000
Postadres: Ulica Vita Kraigherja 5
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 174 855.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 578.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 430-09/2020
Perceel nr.: 6
Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokacijah v Murski Soboti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cleaning družba za storitve in trgovino d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5554039000
Postadres: Cesta 24. junija 25
Plaats: Ljubljana - Črnuče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1231
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 250.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 684.54 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 430-09/2020
Perceel nr.: 7
Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokaciji Nova Gorica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Celovite storitve trgovina in storitve d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 2010356000
Postadres: Kardeljeva cesta 85
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 370.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 344.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 430-09/2020
Perceel nr.: 8
Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokaciji Novo mesto

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cleaning družba za storitve in trgovino d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5554039000
Postadres: Cesta 24. junija 25
Plaats: Ljubljana - Črnuče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1231
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 465.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 262.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 430-09/2020
Perceel nr.: 9
Benaming:

Čiščenje poslovnih prostorov na lokacijah Ravne na Koroškem in Velenje

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cleaning družba za storitve in trgovino d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5554039000
Postadres: Cesta 24. junija 25
Plaats: Ljubljana - Črnuče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1231
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 875.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 172.68 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Postadres: Kolodvorska ulica 15
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020