Diensten - 490953-2020

16/10/2020    S202

Kroatië-Zagreb: Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

2020/S 202-490953

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hrvatske autoceste d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 57500462912
Postadres: Širolina 4
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Marin Lozančić
E-mail: marin.lozancic@hac.hr
Telefoon: +385 14694689
Fax: +385 14694473
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hac.hr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje autocesta

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utvrđivanje prioriteta i izrada projektne dokumentacije za usklađivanje sustava zaštitnih ograda na autocestama HAC-a s propisima

Referentienummer: M51/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Utvrđivanje prioriteta i izrada projektne dokumentacije za usklađivanje sustava zaštitnih ograda na autocestama HAC-a s propisima.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 350 000.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hrvatske autoceste d.o.o., Samostalni odjel za promet, Zagreb, Širolina 4.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Utvrđivanje prioriteta i izrada projektne dokumentacije za usklađivanje sustava zaštitnih ograda na autocestama HAC-a s propisima.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Stručno iskustvo predloženih stručnjaka / Weging: 30 boodova
Prijs - Weging: 70 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 065-155535
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Utvrđivanje prioriteta i izrada projektne dokumentacije za usklađivanje sustava zaštitnih ograda na autocestama HAC-a s propisima

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fakultet prometnih znanosti
Nationaal identificatienummer: 25410051374
Postadres: Vukelićeva 4
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: iromih@fpz.hr
Telefoon: +385 2380358
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ZG-Projekt d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 62768551594
Postadres: I. Đorđića 24
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: zg-projekt@zg-projekt.hr
Telefoon: +385 14852215
Fax: +385 14817973
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 500 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 350 000.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020