Diensten - 490965-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Swisttal-Miel: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-490965

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: KompostWerke Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
Postadres: Lützermiel 3
Plaats: Swisttal-Miel
NUTS-code: DEA2C Rhein-Sieg-Kreis
Postcode: 53913
Land: Duitsland
E-mail: ramona.stebner@rsag.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://krs.rsag.de/
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Abfallwirtschaft

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EU-weite Ausschreibung der Verwertung von Siebüberlauf

Referentienummer: 335.197
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Übernahme, Transport und Verwertung des Siebüberlaufs vom Standort Swisttal-Miel (Mengenlos 1)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA2C Rhein-Sieg-Kreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Übernahme, Transport und Verwertung des Siebüberlaufs vom Standort Swisttal-Miel (Mengenlos 2)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA2C Rhein-Sieg-Kreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Übernahme, Transport und Verwertung des Siebüberlaufs vom Standort Gut Müttinghoven

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA2C Rhein-Sieg-Kreis

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 120-292371

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Übernahme, Transport und Verwertung des Siebüberlaufs vom Standort Swisttal-Miel (Mengenlos 1)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Brennstoffe Gehling
Postadres: Stikkenweg 15
Plaats: Ahaus
NUTS-code: DEA34 Borken
Postcode: 48683
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Übernahme, Transport und Verwertung des Siebüberlaufs vom Standort Swisttal-Miel (Mengenlos 2)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RETERRA Service GmbH
Postadres: Gut Sophienwald, Sophienwald 1
Plaats: Rhein-Erft-Kreis
NUTS-code: DEA27 Rhein-Erft-Kreis
Postcode: 50374
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Übernahme, Transport und Verwertung des Siebüberlaufs vom Standort Gut Müttinghoven

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RETERRA Service GmbH
Postadres: Gut Sophienwald, Sophienwald 1
Plaats: Erftstadt
NUTS-code: DEA27 Rhein-Erft-Kreis
Postcode: 50374
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020