Diensten - 490984-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Praag: Diensten in verband met informatietechnologie

2020/S 202-490984

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Státní zemědělský intervenční fond
Nationaal identificatienummer: 48133981
Postadres: Ve Smečkách 801/33
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
E-mail: zakazky@akfiala.cz
Telefoon: +420 541211528
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.szif.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.szif.cz/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pořízení a implementace systému pro správu identit v IS SZIF

Referentienummer: SZIFIM0319
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému (licencí) pro správu identit v informačním systému, maintenance licencí po dobu 60 měsíců a další služby, které se vztahují k tomuto systému.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 50 969 959.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Praha

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému (licencí) pro správu identit v informačním systému, maintenance licencí po dobu 60 měsíců a další služby, které se vztahují k tomuto systému.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.1.2) Hlavní kód CPV a II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV:

48810000-9 Informační systémy

72222300-0 Služby informačních technologií

72250000-2 Systémové a podpůrné služby

72600000-6 Služby počítačové podpory a poradenství

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 152-374972
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Pořízení a implementace systému pro správu identit v IS SZIF

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arbes Technologies, a.s.
Nationaal identificatienummer: 42192889
Postadres: Plzeňská 345/5, Smíchov
Plaats: Praha 5
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 150 00
Land: Tsjechië
E-mail: arbes@arbes.com
Telefoon: +420 241010111
Internetadres: https://www.arbes.com/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 969 959.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Analýza, instalace SW, integrace na IS SZIF, konzultace v oblasti bezpečnosti, parciální řízení projektu, konzultace při integraci na IS SZIF, dodávka licencí SW nástroje.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020