Diensten - 490984-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Praag: Diensten in verband met informatietechnologie

2020/S 202-490984

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Státní zemědělský intervenční fond
Nationaal identificatienummer: 48133981
Postadres: Ve Smečkách 801/33
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
E-mail: zakazky@akfiala.cz
Telefoon: +420 541211528
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.szif.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.szif.cz/
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pořízení a implementace systému pro správu identit v IS SZIF

Referentienummer: SZIFIM0319
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 50 969 959.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 152-374972

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Pořízení a implementace systému pro správu identit v IS SZIF

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arbes Technologies, a.s.
Nationaal identificatienummer: 42192889
Postadres: Plzeňská 345/5, Smíchov
Plaats: Praha 5
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 150 00
Land: Tsjechië
E-mail: arbes@arbes.com
Telefoon: +420 241010111
Internetadres: https://www.arbes.com/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 969 959.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020