Dienstleistungen - 490992-2020

16/10/2020    S202

België-Etterbeek: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 202-490992

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Etterbeek
Nationaal identificatienummer: 0212.347.252_610293
Postadres: Kazernenlaan 29
Plaats: Etterbeek
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: fsepulchre@cpas-etterbeek.irisnet.be
Telefoon: +32 26272119
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389592
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Sociale bijstand

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

"Aankoop van nieuwe software voor het beheer van sociale acties in het OCMW van Etterbeek en implementatie van diensten in verband met het gebruik ervan" Jaren 2020-2030

Referentienummer: CPAS Etterbeek-DA/FS/MH/Logiciel/2020-2030 -F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het OCMW Etterbeek werkt al een twintigtal jaar samen met een software voor het beheer van sociale actie.

Gezien de huidige technologische vooruitgang en de evolutie van de sociale werkpraktijk zal de software, die momenteel door het OCMW van Etterbeek wordt gebruikt, binnenkort permanent verdwijnen.

Daarom moet het OCMW Etterbeek een nieuwe aanbesteding doen om nieuwe beheersoftware voor sociale actie aan te schaffen.

Onderhavige aanbesteding heeft tot doel een onderneming aan te wijzen die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van computersoftware met de bedoeling om over te gaan tot de aankoop van beheersoftware voor sociale acties voor een periode van tien jaar en de implementatie van diensten met betrekking tot het gebruik ervan, binnen het OCMW van Etterbeek.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 636 472.24 EUR / Hoogste offerte: 636 472.24 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72212000 Programmering van toepassingssoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Levering en installatie van de software en zijn modules,

— Update van de nodige tools voor het gebruik van de licentiesoftware en de modules,

— Licenties van de bedrijfssoftware en zijn modules,

— Overname van de gegevens,

— Helpdeskondersteuning,

— Juridisch, evolutief en corrigerend onderhoud van de software en van zijn modules,

— Permanente bijscholing van het personeel.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische kwaliteit van de software en diensten / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatorische bekwaamheid / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De volgende opties zijn toegestaan:

— een module voor de schuldbemiddelingsdienst,

— de ontwikkeling van aanvullende diensten,

— toegang tot het e-governmentplatform.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 006-008856
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CIVADIS
Plaats: Namen
NUTS-code: BE352 Arr. Namur
Postcode: 5020
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
Laagste offerte: 636 472.24 EUR / Hoogste offerte: 636 472.24 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Etterbeek
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020