Diensten - 491068-2020

16/10/2020    S202

België-Brussel: Programmering van toepassingssoftware

2020/S 202-491068

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Smals
Nationaal identificatienummer: 0406.798.006_22478
Postadres: Fonsnylaan 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: C. Stoquart
E-mail: tenders@smals.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.smals.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=388822
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: zie nadere inlichtingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zie nadere inlichtingen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Terbeschikkingstelling van een gemeenschappelijk reservatieplatform voor de openbaar toegankelijke staalafnameposten in het kader van de Covid-crisis

Referentienummer: Smals-001.037/2020-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212000 Programmering van toepassingssoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De huidige opdracht beoogt de terbeschikkingstelling van een gemeenschappelijk reservatieplatform voor de openbaar toegankelijke staalafnameposten in het kader van de Covid-crisis.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 509 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brusselse agglomeratie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De huidige opdracht beoogt de terbeschikkingstelling van een gemeenschappelijk reservatieplatform voor de openbaar toegankelijke staalafnameposten in het kader van de Covid-crisis.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De administratieve en commerciële voorwaarden / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Overeenstemmin met de behoeften / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: De deadline voor inproductiestelling en de beschikbaarheid van de oplossing / Weging: 15
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie bestek.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Smals is een vereniging van openbare instellingen van SZ, van de sector van de gezondheidszorg en van overheidsdiensten die de opdracht heeft de actoren van de sociale sector, de gezondheidszorg en de overheid proactief en op duurzame wijze te ondersteunen en te begeleiden bij hun informatiebeheer, zodat zij aan hun gebruikers een effectieve en efficiënte dienstverlening kunnen verstrekken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Smals handelt dringend in het kader van een oplossing voor de opsporing van de epidemie ingevoerd door de regering waarvoor ze een gemeenschappelijk reservatieplatform moet opstellen voor de afnamepunten van stalen die toegankelijk zijn voor het publiek en de verspreiding van de ziekte voorkomen.

De oplossing moet zo snel mogelijk operationeel zijn en zo dicht mogelijk bij het moment van invoering van de tracingmaatregelen liggen, wat er niet ervoor zorgt dat de termijnen vereist door de open, niet openbareprocedure of mededingsprocedure met onderhandeling gerespecteerd kunnen worden.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Terbeschikkingstelling van een gemeenschappelijk reservatieplatform voor de openbaar toegankelijke staalafnameposten in het kader van de Covid-crisis

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Paronella
Postadres: Keiberg 6
Plaats: Haasrode
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3053
Land: België
E-mail: Info@doclr.be
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 509 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Smals is een vereniging van openbare instellingen van SZ, van de sector van de gezondheidszorg en van overheidsdiensten die de opdracht heeft de actoren van de sociale sector,de gezondheidszorg en de overheid proactief en op duurzame wijze te ondersteunen en te begeleiden bij hun informatiebeheer, zodat zij aan hun gebruikers een effectieve en efficiënte dienstverlening kunnen verstrekken;

2. Opmerking punten II.1.7) en V.2.4). De initiële raming van het totaalbedrag van de opdracht is een raming van het bedrag van de opdracht en niet een maximale totale waarde van de opdracht. De totale waarde van de opdracht is gebaseerd op het scenario dat in het bestek wordt beschreven en dat de analyse van de gekregen offertes mogelijk heeft gemaakt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Postadres: Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Internetadres: http://www.cass.be/premiere-instance/bruxelles
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Smals vzw
Postadres: Fonsnylaan 20
Plaats: Brussel
Postcode: 1060
Land: België
E-mail: tenders@Smals.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020