Dienstleistungen - 491094-2020

16/10/2020    S202

Polen-Bielsko-Biała: Dienstleistungen von Architekturbüros

2020/S 202-491094

Wettbewerbsbekanntmachung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aqua S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 002393877
Postanschrift: ul. 1 Maja 23
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Nowak
E-Mail: izabela.nowak@aqua.com.pl
Telefon: +48 338280266
Fax: +48 338124015
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aqua.com.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://aqua.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka prawa handlowego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: przedsiębiorstwo użyteczności publicznej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Edukacji Ekologicznej „Aqua” przy ul. Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej

Referenznummer der Bekanntmachung: FZA/ZP/004/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000 Architekturentwurf
71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Celem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami konkursu najlepszej pod względem walorów formy architektonicznej oraz rozwiązań funkcjonalno-użytkowych – z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Edukacji Ekologicznej „Aqua” przy ul. Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej.

Zespół założenia przestrzennego – w zakresie określonym jako przedmiot konkursu – obejmować będzie:

— funkcje edukacyjne – 4 sale edukacyjne wraz holem wystawienniczym,

— kompleks basenowy z niecką sportową na 8 torów i widownią, niecką szkoleniową do nauki pływania, niecką rekreacyjną, niecką solankową, niecką dla niemowląt i brodzikiem oraz zjeżdżalnią,

— część rekreacyjna: sauna z lodopadem, grota solna, łaźnia piwna, kawiarnia,

— lokal gastronomiczny na 100 osób,

— parking podziemny i nadziemny na minimum 300 miejsc parkingowych wraz z myjnią samochodową w części podziemnej,

— zagospodarowanie terenu, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

Projektant w branży architektonicznej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

a) walory architektoniczno-urbanistyczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, walory zaproponowanych form architektonicznych oraz rozwiązania funkcjonalnego w skali urbanistycznej (pkt od 0 do 45);

b) jakość rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i rozwiązań konstrukcyjnych (pkt od 0 do 45);

c) rozwiązania dotyczące efektywności energetycznej, zmniejszenia kosztów eksploatacji (pkt od 0 do 10).

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/11/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Polnisch
IV.3)Preise und Preisgericht
IV.3.1)Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

a) I nagroda – zaproszenie na podstawie art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – dla uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą;

b) II nagroda – 15 000,00 PLN brutto (słownie piętnaście tysięcy złotych);

c) III nagroda – 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

d) Wyróżnienie – 5 000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).

IV.3.2)Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:
IV.3.3)Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)Namen der ausgewählten Preisrichter:
mgr inż. arch.– Tomasz Wysocki – Przewodniczący sądu konkursowego
prof. dr. hab. Ernest Zawada – artysta plastyk
mgr inż. arch. Dorota Wróbel – sędzia referent
mgr inż. Izabela Rusin-Niemiec

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”, spełniający następujące wymagania:

1. nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 3, 8 ustawy Pzp;

2. na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy Pzp. następujące warunki udziału dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Organizator uzna spełnianie tego warunku, jeśli uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował:

a) projektant w branży architektonicznej (kierownik projektu):

— posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;*

— posiadający co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów architektonicznych;

b) projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej: posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;*

c) projektant w branży sanitarnej: posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;*

d) projektant w branży elektrycznej: posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. *

* Uwaga: dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).

Dokumenty i oświadczenia jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie wymieniono w Regulaminie konkursu rozdział III.

2. Termin składania prac konkursowych: 20.1.2021.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, zgodnie z art. 179–182 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020