Diensten - 491097-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Angers: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 202-491097

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université d'Angers
Postadres: 40 rue de Rennes — BP 73532
Plaats: Angers
NUTS-code: FRG02 Maine-et-Loire
Postcode: 49035
Land: Frankrijk
E-mail: marche.public@univ-angers.fr
Telefoon: +33 244687733
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.univ-angers.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concours restreint de MOE pour l'extension et la restructuration de l'UFR LLSH

Referentienummer: 2019-110
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation concerne une mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre de la restructuration et de l'extension de l'UFR Lettres, langues, sciences humaines (LLSH) situé sur le campus de Belle Beille de l'Université d'Angers.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Critères classés par ordre de priorité décroissant:

— qualité architecturale du projet et insertion dans le site;

— respect du programme fonctionnel (surfaces/organisation);

— qualité technique et environnementale du projet par rapport au programme;

— adéquation du projet avec l'enveloppe financière prévisionnelle du maître d'ouvrage.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 189-460536

Afdeling V: Resultaten van de prijsvraag

De prijsvraag is stopgezet zonder gunning of toekenning van prijzen: neen
V.3)Gunning en prijzen
V.3.1)Datum van het besluit van de jury:
17/09/2020
V.3.2)Inlichtingen over deelnemers
Aantal te overwegen deelnemers: 3
V.3.3)Naam/namen en adres(sen) van de winnaar(s) van de prijsvraag
Officiële benaming: Peripheriques AFJA
Postadres: 4 passage de la Fonderie
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75011
Land: Frankrijk
De winnaar is een mkb-bedrijf: ja
V.3.4)Waarde van de prijs/prijzen
Waarde van de toegekende prijs/prijzen zonder btw: 17 000.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 6 allée de l'Île-Gloriette — BP 24111
Plaats: Nantes
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 240994600
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Postadres: 22 mail Pablo Picasso — BP 24209
Plaats: Nantes
Postcode: 44042
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 253467983
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 6 allée de l'Île-Gloriette — BP 24111
Plaats: Nantes
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 240994600
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020