Diensten - 491098-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Digne-les-Bains: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2020/S 202-491098

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier de Digne-les-Bains
Nationaal identificatienummer: 26040358900013
Postadres: quartier Saint-Christophe — CS 60213
Plaats: Digne-les-Bains
NUTS-code: FRL01 Alpes-de-Haute-Provence
Postcode: 04995
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 492301413
Fax: +33 492301488
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ch-digne.fr
Adres van het kopersprofiel: http://ch-digne.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Le présent règlement de concours concerne une mission de maîtrise d'œuvre pour la restructuration et l'extension de l'EHPAD de Banon en site occupé

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Description de la mission: il s'agit d'une mission de maîtrise d'œuvre de base avec Visa. Le marché comporte également les missions complémentaires suivantes: études de synthèse — Coordinateur des systèmes de sécurité incendie (CSSI) — Ordonnancement coordination pilotage (OPC).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Qualité de la réponse au regard des exigences fonctionnelles, techniques et environnementales — 40 %, respect de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux — 25 %, qualité architecturale du projet — 20 %, délais de réalisation des études et travaux — 15 %.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 021-046600

Afdeling V: Resultaten van de prijsvraag

De prijsvraag is stopgezet zonder gunning of toekenning van prijzen: neen
V.3)Gunning en prijzen
V.3.1)Datum van het besluit van de jury:
16/07/2020
V.3.2)Inlichtingen over deelnemers
Aantal te overwegen deelnemers: 3
V.3.3)Naam/namen en adres(sen) van de winnaar(s) van de prijsvraag
Officiële benaming: Vallet de Martinis
Postadres: 30 rue Saint-James
Plaats: Bordeaux
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33000
Land: Frankrijk
De winnaar is een mkb-bedrijf: neen
V.3.4)Waarde van de prijs/prijzen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Marseille
Postadres: 22, 24 rue Breteuil
Plaats: Marseille
Postcode: 13006
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefoon: +33 491134813
Fax: +33 491811387
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Marseille
Postadres: 22, 24 rue Breteuil
Plaats: Marseille
Postcode: 13006
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefoon: +33 491134813
Fax: +33 491811387
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020