Diensten - 491109-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Grenoble: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 202-491109

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 187-450475)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier universitaire Grenoble
Postadres: CS 10217
Plaats: Grenoble
NUTS-code: FRK24 Isère
Postcode: 38043
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@chu-grenoble.fr
Telefoon: +33 476766859
Fax: +33 476766850
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.chu-grenoble.fr/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintenance préventive et corrective des alimentations sans interruption statique, compensateurs actifs d'harmoniques et système de transfert de source de marque Schneider Electric

Referentienummer: 2020T139
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Maintenance préventive et corrective des alimentations sans interruption statique, compensateurs actifs d'harmoniques et système de transfert de source de marque Schneider Electric.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 187-450475

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres
In plaats van:
Datum: 22/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 22/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:20
Te lezen:
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:20
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Le sous critère de la valeur technique (article 6.2 du règlement de la consultation) capacité du titulaire à proposer des pièces d'origine et de marque constructeur est modifié en qualité des pièces proposées avec la même pondération.