Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 491139-2021

29/09/2021    S189

Belgium-Ostend: Beds for medical use

2021/S 189-491139

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: BZIO
National registration number: BZIO
Postal address: Zeedijk 286-288
Town: Oostende
NUTS code: BE255 Arr. Oostende
Postal code: 8400
Country: Belgium
Contact person: Mevrouw Sylvie Allaert
E-mail: sylvie.allaert@bzio.be
Telephone: +32 59559398
Fax: +32 59803154
Internet address(es):
Main address: www.bzio.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/154/SC/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

aankoop (reserve)bedden en nachtkasten

Reference number: BZIO/21/003
II.1.2)Main CPV code
33192100 Beds for medical use
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

zie II.1.1

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Bedden

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192100 Beds for medical use
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE255 Arr. Oostende
Main site or place of performance:

BZIO, Zeedijk 286-288 te 8400 Oostende

II.2.4)Description of the procurement:

zie II.2.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Technische waarde / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Functionele waarde / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dienst na verkoop / Weighting: 5
Price - Weighting: 55
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2021
End: 28/02/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (In de vereiste opties: worden meegenomen:

1. infuushouders - voor een totaal van 20 stuks

2. bedgalgen - voor een totaal van 80stuks

Hierbij dient de prijs apart vermeld te worden onder de opties infuus houder enerzijds en bedgalg anderzijds. Voor de berekening van het gunningscriterium prijs worden er telkens 20 infuushouders en 80 bedgalgen in rekening gebracht. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om hiervan af te wijken bij definitieve bestelling van het aantal.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nachttafels inclusief koelkast

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192100 Beds for medical use
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE255 Arr. Oostende
Main site or place of performance:

BZIO, Zeedijk 286-288 te 8400 Oostende

II.2.4)Description of the procurement:

zie II.2.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: passend met bed / Weighting: 60
Quality criterion - Name: Technische waarde / Weighting: 10
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2021
End: 28/02/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (De koelkast dient zo zuinig mogelijk te zijn. De inschrijver noteert het bereik die gehaald kan worden.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

2. financiële ratio berekent als volgt van de laatste 2 boekjaren:

Current ratio = (vlottend activa + liquide middelen / kort vreemd vermogen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. van de laatste 3 jaar >< 5 jaar volgens UEA

2. resultaat min 1.2 van laatste boekjaar.

Wanneer dit niet niet kan aangetoond worden, dient een lliquiditeitsprognose opgesteld te worden.

De aanbestedende overheid behoud de mogelijkheid de onderneming niet verder in aanmerking te nemen als die prognose onvoldoende is.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Een gelijkaardige levering (op te sommen welk bed / nachtkast) er heeft plaatsgevonden in de afgelopen 3 jaa

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2021
Local time: 13:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2021
Local time: 13:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Ondernemingsrechtbank Gent - Afdeling Brugge
Postal address: Kazernevest 3
Town: Brugge
Postal code: 8000
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/09/2021