Diensten - 491142-2020

16/10/2020    S202

Polen-Lublin: Drukkerij- en aanverwante diensten

2020/S 202-491142

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 198-480312)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w Lublinie
Postadres: ul. Droga Męczenników Majdanka 12
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 20-325
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Olszak, Katarzyna Wojtyła
E-mail: lublin@krus.gov.pl
Telefoon: +48 817593410
Fax: +48 817462238
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.krus.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup kompleksowej usługi obsługi urządzeń drukujących i kopiujących poleg. na zapewnieniu prawidł. pracy urządz. wraz z dostawą mat. ekspl., serwisem, wdroż. wydruku podążaj. i dierż. urządz. do 18.1.2024

Referentienummer: 0800 OP.261.11.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79800000 Drukkerij- en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 198-480312

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 12/01/2021
Te lezen:
Datum: 11/01/2021
VII.2)Overige nadere inlichtingen: