Diensten - 491145-2020

16/10/2020    S202

Polen-Wroclaw: Reinigingsdiensten

2020/S 202-491145

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 180-434840)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Postadres: ul. Obornicka 100-102
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-984
Land: Polen
Contactpersoon: Jakub Gawrysiak
E-mail: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Telefoon: +48 261656244
Fax: +48 261656228
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://2wog.wp.mil.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków w jednostkach i instytucjach administrowanych przez 2. WOG

Referentienummer: INFR/585/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez 2 WOG we Wrocławiu na terenie:

— zadanie nr 1 – Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1 we Wrocławiu,

— zadanie nr 2 – Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 2 we Wrocławiu,

— zadanie nr 3 – Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3 we Wrocławiu,

— zadanie nr 4 – Sekcji Obsługi Infrastruktury w Brzegu,

— zadanie nr 5 – Sekcji Obsługi Infrastruktury w Jastrzębiu,

— zadanie nr 6 – Sekcji Obsługi Infrastruktury w Kłodzku,

— zadanie nr 7 – Sekcji Obsługi Infrastruktury w Oleśnicy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:

— załączniki nr 1.1–1.7 – formularze ofertowe,

— załączniki nr 2.1–2.7 – wzory umów,

— załączniki nr 5.1–5.7 – Opisy przedmiotu zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 180-434840

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe:
In plaats van:

(...) 3. Ustala się wadium w wysokości łącznie na wszystkie zadania: 271 000,00 PLN, w tym na:

— zadanie nr 1: 90 000,00 PLN,

— zadanie nr 2: 43 000,00 PLN,

— zadanie nr 3: 31 000,00 PLN,

— zadanie nr 4: 37 000,00 PLN,

— zadanie nr 5: 6 000,00 PLN,

— zadanie nr 6: 40 000,00 PLN,

— zadanie nr 7: 24 000,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert – kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego do dnia 19 października 2020 r. do godz. 10.00. Szczegóły dotyczące sposobów wniesienia wadium zostały określone w rozdziale IX SIWZ (...)

Te lezen:

(...) 3. Ustala się wadium w wysokości łącznie na wszystkie zadania: 271 000,00 PLN, w tym na:

— zadanie nr 1: 90 000,00 PLN,

— zadanie nr 2: 43 000,00 PLN,

— zadanie nr 3: 31 000,00 PLN,

— zadanie nr 4: 37 000,00 PLN,

— zadanie nr 5: 6 000,00 PLN,

— zadanie nr 6: 40 000,00 PLN,

— zadanie nr 7: 24 000,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert – kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego do dnia 4 listopada 2020 r. do godz. 10.00. Szczegóły dotyczące sposobów wniesienia wadium zostały określone w rozdziale IX SIWZ. (...)

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 04/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 04/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: