Diensten - 491177-2020

16/10/2020    S202

Polska-Zduńska Wola: Usługi bankowe

2020/S 202-491177

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 185-447015)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Zduńska Wola
Adres pocztowy: ul. Złotnickiego 12
Miejscowość: Zduńska Wola
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Alberczak, Tomasz Witaszczyk
E-mail: zp@zdunskawola.pl
Tel.: +48 438250229
Faks: +48 438250202
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdunskawola.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli
Adres pocztowy: ul. Łaska 12
Miejscowość: Zduńska Wola
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Perdek
E-mail: sekretariat@mdk-zdunskawola.pl
Tel.: +48 438232592
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mdk-zdunskawola.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
Adres pocztowy: ul. St. Prawdzic Złotnickiego 7
Miejscowość: Zduńska Wola
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Polkowski
E-mail: kancelaria@muzeumzdunskawola.pl
Tel.: +48 438234843
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdunskawola.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego
Adres pocztowy: ul. Łaska 12
Miejscowość: Zduńska Wola
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Lidia Reflandowska-Jagielska
E-mail: sekretariat@bibliotekazdwola.pl
Tel.: +48 438233062
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bibliotekazdwola.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Zduńska Wola i instytucji kultury w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz zaciągnięcie przez miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku b...

Numer referencyjny: FB.271.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
66110000 Usługi bankowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Zduńska Wola i instytucji kultury w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz zaciągnięcie przez miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2021–2022.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 185-447015

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:
Zamiast:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 5, pokój 503.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użyciu portalu (https://platformazakupowa.pl)

Powinno być:

1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert poprzez obejrzenie transmisja on-line z otwarcia ofert prowadzonej pod adresem: (https://www.youtube.com/channel/UCki03FTM2Y9g9_pcCNNGJ_w).

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użyciu portalu (https://platformazakupowa.pl).

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 24/12/2020
Powinno być:
Data: 28/12/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 30/10/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: