Diensten - 491177-2020

16/10/2020    S202

Polen-Zduńska Wola: Bankdiensten

2020/S 202-491177

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 185-447015)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Zduńska Wola
Postadres: ul. Złotnickiego 12
Plaats: Zduńska Wola
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Postcode: 98-220
Land: Polen
Contactpersoon: Marcin Alberczak, Tomasz Witaszczyk
E-mail: zp@zdunskawola.pl
Telefoon: +48 438250229
Fax: +48 438250202
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zdunskawola.pl
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli
Postadres: ul. Łaska 12
Plaats: Zduńska Wola
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Postcode: 98-220
Land: Polen
Contactpersoon: Paweł Perdek
E-mail: sekretariat@mdk-zdunskawola.pl
Telefoon: +48 438232592
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mdk-zdunskawola.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
Postadres: ul. St. Prawdzic Złotnickiego 7
Plaats: Zduńska Wola
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Postcode: 98-220
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Polkowski
E-mail: kancelaria@muzeumzdunskawola.pl
Telefoon: +48 438234843
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zdunskawola.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego
Postadres: ul. Łaska 12
Plaats: Zduńska Wola
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Postcode: 98-220
Land: Polen
Contactpersoon: Lidia Reflandowska-Jagielska
E-mail: sekretariat@bibliotekazdwola.pl
Telefoon: +48 438233062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://bibliotekazdwola.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Zduńska Wola i instytucji kultury w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz zaciągnięcie przez miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku b...

Referentienummer: FB.271.2.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66110000 Bankdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 185-447015

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Miejsce:
In plaats van:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 5, pokój 503.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użyciu portalu (https://platformazakupowa.pl)

Te lezen:

1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert poprzez obejrzenie transmisja on-line z otwarcia ofert prowadzonej pod adresem: (https://www.youtube.com/channel/UCki03FTM2Y9g9_pcCNNGJ_w).

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użyciu portalu (https://platformazakupowa.pl).

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 24/12/2020
Te lezen:
Datum: 28/12/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: