Usluge - 491178-2020

16/10/2020    S202

Hrvatska-Varaždin: Usluge obrade i zbrinjavanja neopasnih otpadaka i neopasnog otpada

2020/S 202-491178

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 162-393791)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Čistoća d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 02371889218
Poštanska adresa: Ognjena Price 13
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonia Ribić Berisha
E-pošta: aribic@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 42660313
Telefaks: +385 42660312
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-vz.hr
Adresa profila kupca: www.cistoca-vz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluge zbrinjavanja neopasnog otpada KBO 20 03 01

Referentni broj: E-VV-7/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90513000 Usluge obrade i zbrinjavanja neopasnih otpadaka i neopasnog otpada
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava usluge zbrinjavanja neopasnog otpada KBO 20 03 01, a sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15). Vrsta otpada koja čini predmet nabave nastala je kod naručitelja prilikom obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Podgrupa iz Pravilnika o katalogu otpada:

20 03 01 – miješani komunalni otpad.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/10/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 162-393791

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 22/09/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 06/11/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 22/09/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 06/11/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: