Diensten - 491183-2020

16/10/2020    S202

Polen-Wołomin: Financiële leasing

2020/S 202-491183

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 179-432386)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationaal identificatienummer: 1251618560
Postadres: ul. Łukasiewicza 4
Plaats: Wołomin
NUTS-code: PL912 Warszawski wschodni
Postcode: 05-200
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska
E-mail: mzo@mzo.wolomin.pl
Telefoon: +48 223181492
Fax: +48 223181407
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mzo.wolomin.pl/
Adres van het kopersprofiel: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udzielenie limitu leasingowego w kwocie do 5 000 000 PLN netto na zakup maszyn i urządzeń

Referentienummer: ZP/13/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66114000 Financiële leasing
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem umowy jest udzielenie limitu leasingowego w wysokości do 5 000 000 PLN netto na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń.

Kod CPV:

— 66114000-2 – Usługi leasingu finansowego (uwaga – niniejsze postępowanie dotyczy leasingu operacyjnego),

— 66000000-0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Dostępność limitu ustala się do dnia 31 grudnia 2021 r. W okresie dostępności limitu Zamawiający będzie zawierał z Wykonawcą umowy leasingu na każdy przedmiot osobno do wyczerpania udzielonego limitu. Każda umowa leasingu zawierana będzie na warunkach określonych w części „Parametry umów leasingu” SIWZ.

Zamawiający dopuszcza również zawieranie aneksów do każdej umowy leasingu regulujących zmianę wartości przedmiotu leasingu, zmianę harmonogramu płatności rat, itp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 179-432386

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:45
Te lezen:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:45
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: