Diensten - 491194-2020

16/10/2020    S202

Polska-Rzeszów: Usługi kurierskie

2020/S 202-491194

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 189-457179)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Hanasiewicza 17 B
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 1) Joanna Jakubowska-Jurasz, tel. +48 178537451 – sprawy merytoryczne, 2) Alicja Kaczkowska, tel. +48 178537451 – sprawy merytoryczne, 2) Łukasz Gacek, tel. +48 178537445 – sprawy formalnoprawne, 3) Barbara Kadłuczka-Puzio tel. +48 178537407 – sprawy formalnoprawne
E-mail: rzeszow@wody.gov.pl
Tel.: +48 178537400
Faks: +48 178536421
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wody.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego WP

Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.95.2020
II.1.2)Główny kod CPV
64120000 Usługi kurierskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 189-457179

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: pkt 2, zdanie pierwsze
Zamiast:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, POLSKA

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, POLSKA

Numer sekcji: I.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa i adresy: Oficjalna nazwa
Zamiast:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Powinno być:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Zamiast:
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: