Dienstleistungen - 491195-2020

16/10/2020    S202

Polen-Olsztyn: Reinigungsdienste

2020/S 202-491195

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 174-420698)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Postanschrift: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 10-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Junak
E-Mail: ias.olsztyn@mf.gov.pl
Telefon: +48 895254112
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://warminsko-mazurskie.kas.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz w podległych jednostkach z województwa warmińsko-mazurskiego i terenu zewnętrznego wokół

Referenznummer der Bekanntmachung: 2801-ILZ.260.45.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w sekcji II.1.1) Nazwa – nie zmieściła się cała nazwa postępowania. Pełna nazwa postępowania brzmi: „Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach

Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz w podległych jednostkach z województwa warmińsko-mazurskiego i terenu zewnętrznego wokół budynków oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych".

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz w podległych jednostkach z województwa warmińsko-mazurskiego i terenu zewnętrznego wokół budynków oraz wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych w terminie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

3. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1.1–1.24 do SIWZ, działem III SIWZ oraz warunkami wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 174-420698

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

1. Warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia.

2. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ad. 1. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:

— dla cz. I–XVI

Posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji usług odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. należycie wykonał minimum 2 usługi, których przedmiotem było sprzątanie pomieszczeń wewnątrz budynków i terenów zewnętrznych w obiektach użyteczności publicznej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, których okres realizacji trwał (w przypadku umów zakończonych) lub trwa (w przypadku umów aktualnie kontynuowanych) nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy przed dniem składania ofert o wartości minimum (w PLN):

Cz. I – 250 000,00 Cz. II – 85 000,00, Cz. III – 65 000,00 Cz. IV – 40 000,00 Cz. V – 35 000,00 Cz. VI – 150 000,00 Cz. VII – 50 000,00 Cz. VIII – 30 000,00 Cz. IX – 60 000,00 Cz. X – 70 000,00 Cz. XI – 40 000,00 Cz. XII – 40 000,00 Cz. XIII – 55 000,00 Cz. XIV – 20 000,00 Cz. XV – 60 000,00 Cz. XVI – 45 000,00.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wykazu wykonanych usług oraz dowodów potwierdzających należyte wykonanie tych usług wystawione przez instytucje na rzecz, których realizowano usługę.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że należycie wykonuje lub wykonał jedynie usługi, których przedmiotem było tylko sprzątanie pomieszczeń wewnątrz budynków lub wykaże, że należycie wykonuje lub wykonał jedynie usługi, których przedmiotem było tylko sprzątanie terenów zewnętrznych warunek ten nie zostanie spełniony. Wykonawca musi wykazać, że w danym obiekcie należycie wykonuje lub wykonał usługi sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynków i usługi sprzątania trenu zewnętrznego.Zamawiający informuje, że w przypadku składania oferty na więcej niż na jedną część zamówienia, wartość każdej z usług musi stanowić sumę wartości podanych dla tych części lub dla każdej z tych usług należy warunek udokumentować oddzielnymi umowami/kontraktami, spełniającymi wymagania dla tych części oddzielnie. Dana usługa nie może być „użyta” wielokrotnie, jeżeli jej wartość odpowiada wartości tylko jednej z kilku wybranych części zamówienia. Zakres doświadczenia Wykonawcy musi być proporcjonalny do zakresu zamówienia (ilości części), o którego udzielenie ubiega się ten Wykonawca.

Pod pojęciem obiektu użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, jeśli jest on dostępny dla niedającej się określić z góry grupy osób (interesantów).

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wykazu usług stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (wykaz przedstawia się na Etapie 3).

c.d w części: VII.2). PKT 1.

muss es heißen:

1. Warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia.

2. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ad. 1. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:

— dla cz. I–XVI

Posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji usług odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. należycie wykonał minimum 2 usługi, których przedmiotem było sprzątanie pomieszczeń wewnątrz budynków i terenów zewnętrznych w obiektach użyteczności publicznej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, których okres realizacji trwał (w przypadku umów zakończonych) lub trwa (w przypadku umów aktualnie kontynuowanych) nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy przed dniem składania ofert o wartości minimum (w PLN):

Cz. I – 250 000,00 Cz. II – 85 000,00, Cz. III – 65 000,00 Cz. IV – 40 000,00 Cz. V – 35 000,00 Cz. VI – 150 000,00 Cz. VII – 50 000,00 Cz. VIII – 30 000,00 Cz. IX – 60 000,00 Cz. X – 70 000,00 Cz. XI – 40 000,00 Cz. XII – 40 000,00 Cz. XIII – 55 000,00 Cz. XIV – 20 000,00 Cz. XV – 60 000,00 Cz. XVI – 45 000,00.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wykazu wykonanych usług oraz dowodów potwierdzających należyte wykonanie tych usług wystawione przez instytucje na rzecz, których realizowano usługę.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że należycie wykonuje lub wykonał jedynie usługi, których przedmiotem było tylko sprzątanie pomieszczeń wewnątrz budynków lub wykaże, że należycie wykonuje lub wykonał jedynie usługi, których przedmiotem było tylko sprzątanie terenów zewnętrznych warunek ten nie zostanie spełniony. Wykonawca musi wykazać, że w danym obiekcie należycie wykonuje lub wykonał usługi sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynków i usługi sprzątania trenu zewnętrznego.Zamawiający informuje, że w przypadku składania oferty na więcej niż na jedną część zamówienia, wartość każdej z usług musi stanowić sumę wartości podanych dla tych części lub dla każdej z tych usług należy warunek udokumentować oddzielnymi umowami/kontraktami, spełniającymi wymagania dla tych części oddzielnie. Dana usługa nie może być „użyta” wielokrotnie, jeżeli jej wartość odpowiada wartości tylko jednej z kilku wybranych części zamówienia. Zakres doświadczenia Wykonawcy musi być proporcjonalny do zakresu zamówienia (ilości części), o którego udzielenie ubiega się ten Wykonawca.

Pod pojęciem obiektu użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, jeśli jest on dostępny dla niedającej się określić z góry grupy osób (interesantów).

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wykazu usług stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (wykaz przedstawia się na etapie 3).

c.d w części: VII.2). pkt 2

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 14/10/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 30/10/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 14/10/2020
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 30/10/2020
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Pkt 1. Zamiast. Ad. 2. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że.

Warunek dot. cz. II–XI, XIII–XVI.

Warunek zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych, posiadającymi następujące kwalifikacje i uprawnienia:

— kwalifikacje do wykonywania pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym E grupy 1, wydanym zgodnie z przepisami rozporządzenia Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w spr. szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

— uprawnienia do pracy na wysokości potwierdzone aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości – praca pow. 3 m.

Dla spełnienia warunku należy wykazać:

— dla cz. II–V, VII, VIII, X, XI, XIII, XVi XVI – 1 osobę, która będzie wykonywała prace konserwacyjne i naprawcze na 1 obiekt – 1 osobę wykonującą ww. prace – może ona zostać wskazana tylko do 1 jednostki,

— dla cz. VI, IX, XIV – 1 osobę, która będzie wykonywała ww. prace do jednej cz. zam. – 1 osoba może zostać wskazana do wszystkich jednostek w danej cz. zam.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca będzie zobow. do przedstawienia wykazu osób – zał. nr 6 do SIWZ.

Pkt 2 Powinno być: Ad. 2. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że.

Warunek dot. cz. II–XI, XIII–XVI.

Warunek zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych,posiadającymi następujące kwalifikacje i uprawnienia:

— kwalifikacje do wykonywania pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym E grupy 1, wydanym zgodnie z przepisami rozporządzenia Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w spr. szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

— uprawnienia do pracy na wysokości potwierdzone aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości – praca pow. 3 m.

Dla spełnienia warunku należy wykazać:

— dla cz. II–V, VII, VIII, X, XI, XIII, XIVi XVI – 1 osobę, która będzie wykonywała prace konserwacyjne i naprawcze na 1 obiekt – 1 osobę wykonującą ww. prace – może ona zostać wskazana tylko do 1 jednostki,

— dla cz. VI, IX, XV – 1 osobę, która będzie wykonywała ww. prace do jednej cz. zam. – 1 osoba może zostać wskazana do wszystkich jednostek w danej cz. zam.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca będzie zobow. do przedstawienia wykazu osób – zał. nr 6 do SIWZ.