Diensten - 491202-2020

16/10/2020    S202

Polska-Ostróda: Usługi odśnieżania

2020/S 202-491202

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 190-459255)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych
Krajowy numer identyfikacyjny: PL62
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 62A
Miejscowość: Ostróda
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
E-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl
Tel.: +48 896462414
Faks: +48 896421762
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdp.ostroda.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie”

Numer referencyjny: ZP.2610.18.2020.BŻ
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie z podziałem na 5 części. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w § 3 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 190-459255

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a) nośnika z piaskarko-solarką o pojemności min. 4 m3 z pługiem średnim jednostronnym – 2 szt.;

b) nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o pojemności 1,5–3,0 t z pługiem lemieszowym gumowym przystosowanym do posypywania chodników – 2 szt.;

c) ciągnika z pługiem średnim z lemieszem gumowym – 2 szt.;

d) ładowarki o poj. łyżki 0,90 m3 do odśnieżania – 1 szt.;

e) nośnika lub ciągnika ze szczotką do czyszczenia chodników – 1 szt.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a) odśnieżanie ulic powiatowych na terenie działania miasta Ostróda oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b) odśnieżanie, chodników, zatok parkingowych każdorazowo na zgłoszenie i według przedstawionego przez Zamawiającego wykazu – maks. 12 000 m2 na dobę;

c) zwalczanie śliskości ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda;

d) zwalczanie śliskości chodników:

e) uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników;

f) ręczne odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych;

g) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

h) oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego – lampy błyskowe koloru żółtego;

i) Wykonawca będzie załadowny materiałem uszostniającym z placu składowego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnej lokalizacji placu składowego (w m. Ostróda lub w odl. 5 km od granic miasta);

j) oczyszczanie pozimowe chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności wykonania tych prac przez Wykonawcę. Oczyszczaniu podlegać będą chodniki na całej ich szerokości oraz jezdnia ulic na szerokości 0,75 m od krawężnika jezdni po obu stronach ulicy.

3. Wykonawca powiadamia dyżurnego w Ostródzie lub kierownika obwodu drogowego nr 1 o czasie rozpoczęcia i zakończenia akcji pracy w danym dniu.

4. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez kierownika obwodu drogowego lub dyżurnego obwodu bez względu na porę doby.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy pracy sprzętu w celu ułatwienia płynności zadania – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie tras.

6. Zamawiający wymaga aby nośniki z posypywarkami były wyposażone w urządzenie GPS wraz z czujnikami posypu i płużenia. Każdy sprzęt musi być wyposażony w telefon komórkowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy system kontaktu dyżurnego ZDP lub OD z operatorem nośnika – np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania się sprzętu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym pracy sprzętu wyposażonego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesiąc kalendarzowy przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną historię pracy sprzętu na nośniku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne oraz montaż urządzeń GPS obciążają Wykonawcę.

7. Zamawiający określa trasy, na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg, ulic i chodników podlegających zimowemu utrzymaniu.

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a) nośnika z piaskarko-solarką o pojemności min. 4 m3 z pługiem średnim jednostronnym – 2 szt.;

b) nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o pojemności 1,5–3,0 t z pługiem lemieszowym gumowym przystosowanym do posypywania chodników – 2 szt.;

c) ciągnika z pługiem średnim z lemieszem gumowym – 2 szt.;

d) ładowarki o poj. łyżki 0,90 m3 do odśnieżania – 1 szt.;

e) nośnika lub ciągnika ze szczotką do czyszczenia chodników – 1 szt.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a) odśnieżanie ulic powiatowych na terenie działania miasta Ostróda oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b) odśnieżanie, chodników, zatok parkingowych każdorazowo na zgłoszenie i według przedstawionego przez Zamawiającego wykazu – maks. 12 000 m2 na dobę;

c) zwalczanie śliskości ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda;

d) zwalczanie śliskości chodników:

e) uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników;

f) ręczne odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych;

g) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

h) oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego – lampy błyskowe koloru żółtego;

i) Wykonawca będzie załadowany materiałem uszorstniającym z placu składowego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnej lokalizacji placu składowego (w m. Ostróda lub w odl. 5 km od granic miasta).

3. Wykonawca powiadamia dyżurnego w Ostródzie lub kierownika obwodu drogowego nr 1 o czasie rozpoczęcia i zakończenia akcji pracy w danym dniu.

4. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez kierownika obwodu drogowego lub dyżurnego obwodu bez względu na porę doby.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy pracy sprzętu w celu ułatwienia płynności zadania – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie tras.

6. Zamawiający wymaga aby nośniki z posypywarkami były wyposażone w urządzenie GPS wraz z czujnikami posypu i płużenia. Każdy sprzęt musi być wyposażony w telefon komórkowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy system kontaktu dyżurnego ZDP lub OD z operatorem nośnika – np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania się sprzętu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym pracy sprzętu wyposażonego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesiąc kalendarzowy przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną historię pracy sprzętu na nośniku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne oraz montaż urządzeń GPS obciążają Wykonawcę.

7. Zamawiający określa trasy, na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg, ulic i chodników podlegających zimowemu utrzymaniu.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a) ciągnika lub nośnika z pługiem średnim z lemieszem gumowym o szer. pługa do 1,5 m przystosowanym do odśnieżania chodników – 1 szt.;

b) nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o ładowności 2,5–3 t przystosowanym do posypywania chodników – 2 szt.;

c) nośnika lub ciągnika ze szczotką do oczyszczania chodników – 1 szt.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a) odśnieżanie chodników powiatowych na terenie działania miasta Morąg oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b) odśnieżanie, chodników, zatok parkingowych każdorazowo na zgłoszenie i według przedstawionego przez Zamawiającego wykazu – maks. 10 000 m2 na dobę;

c) zwalczanie śliskości chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąg;

d) zwalczanie śliskości chodników:

— uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników,

— ręczne odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych;

e) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

f) oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego – lampy błyskowe koloru żółtego;

g) oczyszczanie pozimowym chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąg, w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności wykonania tych prac przez Wykonawcę. Oczyszczaniu podlegać będą chodniki na całej ich szerokości.

3. Wykonawca będzie załadowny materiałem uszostniającym z placu składowego.

4. Wykonawca powiadamia dyżurnego obwodu drogowego nr 2 w Morągu o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

5. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez kierownika obwodu drogowego lub dyżurnego obwodu bez względu na porę doby.

6. Zamawiający poda lokalizację placu składowego materiałów uszorsniajacych w m. Morąg lub w odl. maks. 10 km od granic tego miasta, na którym będzie następował załadunek.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu chodników podlegających zimowemu utrzymaniu.

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a) ciągnika lub nośnika z pługiem średnim z lemieszem gumowym o szer. pługa do 1,5 m przystosowanym do odśnieżania chodników – 1 szt.;

b) nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o ładowności 2,5–3 t przystosowanym do posypywania chodników – 2 szt.;

c) nośnika lub ciągnika ze szczotką do oczyszczania chodników – 1 szt.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a) odśnieżanie chodników powiatowych na terenie działania miasta Morąg oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b) odśnieżanie, chodników, zatok parkingowych każdorazowo na zgłoszenie i według przedstawionego przez Zamawiającego wykazu – maks. 10 000 m2 na dobę;

c) zwalczanie śliskości chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąg;

d) zwalczanie śliskości chodników:

— uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników,

— ręczne odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych;

e) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

f) oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego – lampy błyskowe koloru żółtego.

3. Wykonawca będzie załadowany materiałem uszorstniającym z placu składowego.

4. Wykonawca powiadamia dyżurnego obwodu drogowego nr 2 w Morągu o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

5. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez kierownika obwodu drogowego lub dyżurnego obwodu bez względu na porę doby.

6. Zamawiający poda lokalizację placu składowego materiałów uszorstniających w m. Morąg lub w odl. maks. 10 km od granic tego miasta, na którym będzie następował załadunek.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu chodników podlegających zimowemu utrzymaniu.

Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Powinno być:

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: