Diensten - 491202-2020

16/10/2020    S202

Polen-Ostróda: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 202-491202

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 190-459255)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zarząd Dróg Powiatowych
Nationaal identificatienummer: PL62
Postadres: ul. Grunwaldzka 62A
Plaats: Ostróda
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postcode: 14-100
Land: Polen
Contactpersoon: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
E-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl
Telefoon: +48 896462414
Fax: +48 896421762
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zdp.ostroda.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie”

Referentienummer: ZP.2610.18.2020.BŻ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 190-459255

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia:
In plaats van:

1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a) nośnika z piaskarko-solarką o pojemności min. 4 m3 z pługiem średnim jednostronnym – 2 szt.;

b) nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o pojemności 1,5–3,0 t z pługiem lemieszowym gumowym przystosowanym do posypywania chodników – 2 szt.;

c) ciągnika z pługiem średnim z lemieszem gumowym – 2 szt.;

d) ładowarki o poj. łyżki 0,90 m3 do odśnieżania – 1 szt.;

e) nośnika lub ciągnika ze szczotką do czyszczenia chodników – 1 szt.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a) odśnieżanie ulic powiatowych na terenie działania miasta Ostróda oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b) odśnieżanie, chodników, zatok parkingowych każdorazowo na zgłoszenie i według przedstawionego przez Zamawiającego wykazu – maks. 12 000 m2 na dobę;

c) zwalczanie śliskości ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda;

d) zwalczanie śliskości chodników:

e) uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników;

f) ręczne odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych;

g) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

h) oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego – lampy błyskowe koloru żółtego;

i) Wykonawca będzie załadowny materiałem uszostniającym z placu składowego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnej lokalizacji placu składowego (w m. Ostróda lub w odl. 5 km od granic miasta);

j) oczyszczanie pozimowe chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności wykonania tych prac przez Wykonawcę. Oczyszczaniu podlegać będą chodniki na całej ich szerokości oraz jezdnia ulic na szerokości 0,75 m od krawężnika jezdni po obu stronach ulicy.

3. Wykonawca powiadamia dyżurnego w Ostródzie lub kierownika obwodu drogowego nr 1 o czasie rozpoczęcia i zakończenia akcji pracy w danym dniu.

4. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez kierownika obwodu drogowego lub dyżurnego obwodu bez względu na porę doby.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy pracy sprzętu w celu ułatwienia płynności zadania – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie tras.

6. Zamawiający wymaga aby nośniki z posypywarkami były wyposażone w urządzenie GPS wraz z czujnikami posypu i płużenia. Każdy sprzęt musi być wyposażony w telefon komórkowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy system kontaktu dyżurnego ZDP lub OD z operatorem nośnika – np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania się sprzętu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym pracy sprzętu wyposażonego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesiąc kalendarzowy przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną historię pracy sprzętu na nośniku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne oraz montaż urządzeń GPS obciążają Wykonawcę.

7. Zamawiający określa trasy, na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg, ulic i chodników podlegających zimowemu utrzymaniu.

Te lezen:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a) nośnika z piaskarko-solarką o pojemności min. 4 m3 z pługiem średnim jednostronnym – 2 szt.;

b) nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o pojemności 1,5–3,0 t z pługiem lemieszowym gumowym przystosowanym do posypywania chodników – 2 szt.;

c) ciągnika z pługiem średnim z lemieszem gumowym – 2 szt.;

d) ładowarki o poj. łyżki 0,90 m3 do odśnieżania – 1 szt.;

e) nośnika lub ciągnika ze szczotką do czyszczenia chodników – 1 szt.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a) odśnieżanie ulic powiatowych na terenie działania miasta Ostróda oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b) odśnieżanie, chodników, zatok parkingowych każdorazowo na zgłoszenie i według przedstawionego przez Zamawiającego wykazu – maks. 12 000 m2 na dobę;

c) zwalczanie śliskości ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda;

d) zwalczanie śliskości chodników:

e) uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników;

f) ręczne odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych;

g) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

h) oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego – lampy błyskowe koloru żółtego;

i) Wykonawca będzie załadowany materiałem uszorstniającym z placu składowego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnej lokalizacji placu składowego (w m. Ostróda lub w odl. 5 km od granic miasta).

3. Wykonawca powiadamia dyżurnego w Ostródzie lub kierownika obwodu drogowego nr 1 o czasie rozpoczęcia i zakończenia akcji pracy w danym dniu.

4. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez kierownika obwodu drogowego lub dyżurnego obwodu bez względu na porę doby.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy pracy sprzętu w celu ułatwienia płynności zadania – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie tras.

6. Zamawiający wymaga aby nośniki z posypywarkami były wyposażone w urządzenie GPS wraz z czujnikami posypu i płużenia. Każdy sprzęt musi być wyposażony w telefon komórkowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy system kontaktu dyżurnego ZDP lub OD z operatorem nośnika – np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania się sprzętu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym pracy sprzętu wyposażonego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesiąc kalendarzowy przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną historię pracy sprzętu na nośniku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne oraz montaż urządzeń GPS obciążają Wykonawcę.

7. Zamawiający określa trasy, na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg, ulic i chodników podlegających zimowemu utrzymaniu.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia:
In plaats van:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a) ciągnika lub nośnika z pługiem średnim z lemieszem gumowym o szer. pługa do 1,5 m przystosowanym do odśnieżania chodników – 1 szt.;

b) nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o ładowności 2,5–3 t przystosowanym do posypywania chodników – 2 szt.;

c) nośnika lub ciągnika ze szczotką do oczyszczania chodników – 1 szt.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a) odśnieżanie chodników powiatowych na terenie działania miasta Morąg oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b) odśnieżanie, chodników, zatok parkingowych każdorazowo na zgłoszenie i według przedstawionego przez Zamawiającego wykazu – maks. 10 000 m2 na dobę;

c) zwalczanie śliskości chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąg;

d) zwalczanie śliskości chodników:

— uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników,

— ręczne odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych;

e) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

f) oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego – lampy błyskowe koloru żółtego;

g) oczyszczanie pozimowym chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąg, w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności wykonania tych prac przez Wykonawcę. Oczyszczaniu podlegać będą chodniki na całej ich szerokości.

3. Wykonawca będzie załadowny materiałem uszostniającym z placu składowego.

4. Wykonawca powiadamia dyżurnego obwodu drogowego nr 2 w Morągu o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

5. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez kierownika obwodu drogowego lub dyżurnego obwodu bez względu na porę doby.

6. Zamawiający poda lokalizację placu składowego materiałów uszorsniajacych w m. Morąg lub w odl. maks. 10 km od granic tego miasta, na którym będzie następował załadunek.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu chodników podlegających zimowemu utrzymaniu.

Te lezen:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a) ciągnika lub nośnika z pługiem średnim z lemieszem gumowym o szer. pługa do 1,5 m przystosowanym do odśnieżania chodników – 1 szt.;

b) nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o ładowności 2,5–3 t przystosowanym do posypywania chodników – 2 szt.;

c) nośnika lub ciągnika ze szczotką do oczyszczania chodników – 1 szt.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a) odśnieżanie chodników powiatowych na terenie działania miasta Morąg oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b) odśnieżanie, chodników, zatok parkingowych każdorazowo na zgłoszenie i według przedstawionego przez Zamawiającego wykazu – maks. 10 000 m2 na dobę;

c) zwalczanie śliskości chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąg;

d) zwalczanie śliskości chodników:

— uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników,

— ręczne odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych;

e) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

f) oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego – lampy błyskowe koloru żółtego.

3. Wykonawca będzie załadowany materiałem uszorstniającym z placu składowego.

4. Wykonawca powiadamia dyżurnego obwodu drogowego nr 2 w Morągu o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

5. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez kierownika obwodu drogowego lub dyżurnego obwodu bez względu na porę doby.

6. Zamawiający poda lokalizację placu składowego materiałów uszorstniających w m. Morąg lub w odl. maks. 10 km od granic tego miasta, na którym będzie następował załadunek.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu chodników podlegających zimowemu utrzymaniu.

Afdelingsnummer: III.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
In plaats van:

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Te lezen:

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: