Diensten - 491217-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Pont-Château: Dienstverlening door ingenieurs

2020/S 202-491217

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 192-463036)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté de communes de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois
Postadres: 2 rue des Châtaigniers
Plaats: Pont-Château
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44160
Land: Frankrijk
E-mail: nvince@cc-paysdepontchateau.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.cc-paysdepontchateau.fr
Adres van het kopersprofiel: https://cc-paysdepontchateau.synapse-ouest.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réalisation du schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 192-463036

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Valeur totale estimée
In plaats van:

Valeur hors TVA: 420 000 EUR.

Te lezen:

Valeur hors TVA: 320 000 EUR.

Afdelingsnummer: II.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Valeur estimée
In plaats van:

Valeur hors TVA: 420 000 EUR.

Te lezen:

Valeur hors TVA: 320 000 EUR.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: