Diensten - 491246-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Bad Langensalza: Diensten voor het ledigen van beerputten of septische putten

2020/S 202-491246

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 184-444555)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Abwasserzweckverband Mittlere Unstrut
Postadres: Hüngelsgasse 13
Plaats: Bad Langensalza
NUTS-code: DEG09 Unstrut-Hainich-Kreis
Postcode: 99947
Land: Duitsland
E-mail: info@wazv-badlangensalza.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wazv-badlangensalza.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Abwasserzweckverband Mittlere Unstrut

Referentienummer: AZV-EU01/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90460000 Diensten voor het ledigen van beerputten of septische putten
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 184-444555

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 02/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 20/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 03/11/2020
Plaatselijke tijd: 08:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: