Diensten - 491253-2020

16/10/2020    S202

Slovensko-Bratislava: Architektonické, inžinierske a plánovacie služby

2020/S 202-491253

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 178-430120)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30416094
Poštová adresa: Námestie slobody
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 810 05
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Molčanová
E-mail: katarina.molcanova@mindop.sk
Telefón: +421 259494462
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.mindop.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2305

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zmeny a doplnky č. 2 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov č. 1 - Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011

Referenčné číslo: A1/2020/B630/5
II.1.2)Hlavný kód CPV
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Podľa § 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon") sa Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej len,,KURS") spracúva pre celé územie Slovenskej republiky. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky a ustanovuje rámec sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych požiadaviek štátu na územný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny Slovenskej republiky a jej regiónov.

Podľa § 18 stavebného zákona KURS obstaráva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len,,MDV SR"). MDV SR podľa § 30 ods. 1 stavebného zákona neustále sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/10/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 178-430120

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 15/10/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 23/10/2020
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 15/10/2020
Miestny čas: 12:00
má byť:
Dátum: 23/10/2020
Miestny čas: 12:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: