Diensten - 491253-2020

16/10/2020    S202

Slowakije-Bratislava: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2020/S 202-491253

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 178-430120)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Nationaal identificatienummer: 30416094
Postadres: Námestie slobody
Plaats: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Postcode: 810 05
Land: Slovakije
Contactpersoon: Katarína Molčanová
E-mail: katarina.molcanova@mindop.sk
Telefoon: +421 259494462
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mindop.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2305

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zmeny a doplnky č. 2 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov č. 1 - Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011

Referentienummer: A1/2020/B630/5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 178-430120

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 15/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 15/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 23/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: