Dienstleistungen - 491255-2020

16/10/2020    S202

България-София: Управление на околната среда

2020/S 202-491255

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 198-480413)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Еко Антрацит“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 122017149
Пощенски адрес: ул. „Тинтява“ № 86
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Спаска Димитрова Добрева
Електронна поща: speisi74@abv.bg
Телефон: +359 4442566
Факс: +359 4299331
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.ekoantratsit.eu
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28158

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Медет“ с 2 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
90710000 Управление на околната среда
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Медет“ с 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 с предмет „Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Медет“ за период от 3 години“, и

— обособена позиция № 2 с предмет „Вземане и анализ на водни проби и отчитане количеството на инфилтрирали води от хвостохранилище „Медет“ за период от 3 години“.

Обществената поръчка се определя като услуга по чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и основните дейности за изпълнение са наблюдения, опробвания, мерки за поддържане на проводимостта на отводнителната система и др., свързани с околната среда в района на хвостохранилище „Медет“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/10/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 198-480413

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 09/11/2020
Местно време: 23:59
Да се чете:
Дата: 12/11/2020
Местно време: 23:59
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 11/11/2020
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 13/11/2020
Местно време: 13:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Добавя се работен проект по процедурата.