Diensten - 491261-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-München: Reiniging van gebouwen

2020/S 202-491261

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 081-191295)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. über Vergabeportal deutsche eVergabe
Postadres: Hansastr. 27c
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 80686
Land: Duitsland
E-mail: fraunhofer@deutsche-evergabe.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fraunhofer.de
Adres van het kopersprofiel: http://www.deutsche-evergabe.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unterhaltsreinigung (Los 1) und Glasreinigung (Los 2)

Referentienummer: E_008_209899 mahe-meer
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 081-191295

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:
Datum: 01/08/2020
Te lezen:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
VII.2)Overige nadere inlichtingen: