Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 491273-2017

08/12/2017    S236

България-София: Услуги по ремонт и поддържане на електрически трансформатори

2017/S 236-491273

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор” ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: Бул. „Цар Борис III” № 201
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Радослава Васева — по процедурни въпроси, Георги Косев — g.kosev@eso.bg — по технически въпроси
Електронна поща: op@eso.bg
Телефон: +359 29696854 / +359 29696828
Факс: +359 29626189
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RUp6dVhPYThxVnc1QXl0RWhtSnNGdz09%20
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор” ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: Бул. „Цар Борис III” № 201, партер, деловодство „Обществени поръчки”
Град: София
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Мария Цветанова; Силвия Стоянова
Телефон: +359 29696886 / +359 29696862
Електронна поща: op@eso.bg
Факс: +359 29626189
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Основен ремонт при заводски условия с отстраняване на източници на газоотделяне на 3 броя шунтови реактори

Референтен номер: ЦУ/2017/129
II.1.2)Основен CPV код
50532200 Услуги по ремонт и поддържане на електрически трансформатори
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката е за основен ремонт при заводски условия с отстраняване на източници на газоотделяне на 3 броя шунтови реактори. Услугата включва привеждане в транспортен вид, демонтаж от мястото на експлоатация, транспорт, ремонт при заводски условия, контролни изпитания, транспорт и монтаж на мястото за експлоатация и привеждане в експлоатационен вид на шунтовите реактори.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50532200 Услуги по ремонт и поддържане на електрически трансформатори
60000000 Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 Sofia
код NUTS: BG314 Pleven
Основно място на изпълнение:

МЕР Плевен, п/ст „Мизия”.

МЕР София област, п/ст „Столник”.

МЕР София област, п/ст „Червена могила“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката е за основен ремонт при заводски условия с отстраняване на източници на газоотделяне на 3 броя шунтови реактори. Услугата включва привеждане в транспортен вид, демонтаж от мястото на експлоатация, транспорт, ремонт при заводски условия, контролни изпитания, транспорт и монтаж на мястото за експлоатация и привеждане в експлоатационен вид на шунтовите реактори.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

-.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Да е изпълнил за последните три години от датата на подаване на офертата услуга с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката. Съответствието с изискването се доказва с представянето на списък на услугите, които са идентични или сходни* с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (оригинал). Към списъка се прилага доказателство за извършената услуга (заверено от участника копие).

Под услуга, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира ремонт или производство на силови трансформатори и/или шунтови реактори с мощност по-голяма или равна на 25 MVA.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството съгласно БДС ЕN ISO 9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ ремонт или производство на силови трансформатори и/или шунтови реактори.

Доказва се с представянето на заверено копие (и превод на български език) на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, удостоверяващ съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват ремонт на силови трансформатори и/или шунтови реактори.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под услуга, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира ремонт или производство на силови трансформатори или реактори с мощност по-голяма или равна на 25 MVA.

2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството съгласно БДС ЕN ISO 9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ ремонт или производство на силови трансформатори и/или шунтови реактори.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП. Участниците в процедурата трябва да се запознаят с техническото състояние на реакторите и да попълнят декларация за това, като:

— извършат оглед на реакторите на мястото им за експлоатация,

— се запознаят с протоколите от проведени през последните 2 години електрически измервания на реакторите и физикохимични изпитания на трансформаторното масло, предоставени от възложителя,

— по своя преценка извършат електрически измервания и/или функционални проверки по съгласувана от възложителя програма.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

— парична сума, преведена по банков път или на каса. (Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на профила на купувача в раздел „Друга информация” — Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php), или

— неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на възложителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора, или

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят заплаща на изпълнителя цената по договора за всеки реактор поотделно в размер на 100 % (сто процента) до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на услугата и въз основа на следните документи:

(а) протокол за успешно преминали 72-часови проби за всеки реактор поотделно, подписан от страните;

(б) данъчна фактура за дължимата цена за всеки реактор поотделно, издадена от изпълнителя в срок до 5 (пет) дни след датата на протокола по буква „а“, и представена на възложителя. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на съответната данъчна фактура от възложителя.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентни документи за регистрация съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/02/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/02/2018
Местно време: 09:30
Място:

Гр. София, бул. „Цар Борис III” № 201, партер, зала „Обществени поръчки”

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска и/или куриерска служба, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: Бул. „Витоша” № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/12/2017