Diensten - 491296-2020

16/10/2020    S202

Zweden-Örebro: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 202-491296

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Statistiska centralbyrån
Plaats: Örebro
NUTS-code: SE124 Örebro län
Land: Zweden
Contactpersoon: Hanna Olofsson
E-mail: hanna.olofsson@scb.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.scb.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Statistikverksamhet

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inköp av IDEP/CN8

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

IDEP/CN8 är en programvara som används av sex EU-länder. I Sverige hjälper IDEP/CN8 uppgiftslämnare till Intrastatundersökningen (utrikeshandel av varor) att registrera, validera och leverera sin månatliga redovisning.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 620 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE11 Stockholm
NUTS-code: SE124 Örebro län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

IDEP/CN8 är en programvara som används av sex EU-länder. I Sverige hjälper IDEP/CN8 uppgiftslämnare till Intrastatundersökningen (utrikeshandel av varor) att registrera, validera och leverera sin månatliga redovisning. Under hösten kommer även undersökningen Särskilda varuförflyttningar läggas till. I de övriga medlemsländerna kan de uppgiftsskyldiga företagen via IDEP/CN8 även registrera och skicka in följande undersökningar till de nationella statistikmyndigheterna: Extrastat, tjänstehandel, betalningsbalans, Prodcom, Löner och sjukfrånvaro samt VIES.

IDEP/CN8 kännetecknas av följande:

Den data som matas in manuellt eller importeras i många olika format är valid gentemot officiella europeiska och nationella bestämmelser och kan anpassas efter nationell lagstiftning.

Flerspråkigt.

IDEP/CN8 har utvecklats för statistikansvariga myndigheter i Europeiska gemenskaperna.

I uppdraget ingår att leverantören tillhandahåller:

En helpdeskfunktion för support av IDEP/CN8.

Årligt underhåll av IDEP/CN8 inkluderande:

O Säkerställa att programmet är anpassat till aktuell situation med avseende på dess omvärld (MS Windows), lagstiftning (EU-regler) och officiell metadata, bl. a. statistiska varukoder (CN8).

O Lägga till funktioner för att förbättra användarvänligheten och funktionalitet.

O Produktion av nya årliga versioner.

O Alfa och beta-testning av den nya versionen.

O Produktion av CN8 databaser.

Avhjälpande underhåll

O Utöver en årlig ny version av IDEP/CN8 måste leverantören korrigera ev. felaktigheter och införa tvingande förändringar i programmet och leverera mellanliggande versioner med kort varsel.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

IDEP/CN8 är en förutsättning för insamling av INTRASTAT (utrikeshandel med varor) på Statistikmyndigheten SCB. Revolux har utvecklat IDEP/CN8 och är sedan starten för 18 år sedan den enda leverantören av underhåll och support av programvaran/

Webblösningen. Dessutom har Revolux i uppdrag att utföra support och underhåll av IDEP/CN8 för fem andra medlemsstater och kan därmed garantera tillgången på högkvalificerad personal som arbetar heltid med dessa tjänster.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
11/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Revolux SÀRL
Postadres: 21, rue Jean-Pierre Sauvage,
Plaats: Luxemburg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: 2514
Land: Luxemburg
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 4 620 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Karlstad
Plaats: Karlstad
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020