Dienstleistungen - 491304-2020

16/10/2020    S202

Polen-Breslau: Streifendienste

2020/S 202-491304

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
Postanschrift: ul. Powstańców Śląskich 186
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 53-139
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Dec
E-Mail: mdec@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 713347379
Fax: +48 713347363
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gddkia.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami krajowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami

Referenznummer der Bekanntmachung: O.WR.D-3.2413.184.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79715000 Streifendienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 885 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71700000 Kontroll- und Überwachungsleistungen
71631480 Inspektion von Straßen
77312000 Unkrautjäten
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
90511300 Müllsammlung
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
45233280 Anbringen von Leitplanken
45233290 Installation von Straßenschildern
45233292 Installation von Sicherheitseinrichtungen
45232451 Entwässerungs- und Oberflächenarbeiten
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45233220 Oberbauarbeiten für Landstraßen
71314000 Dienstleistungen im Energiebereich
50230000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Straßen und anderen Einrichtungen
50232200 Wartung von Straßenlichtsignalen
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
90690000 Graffiti-Entfernung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

11.3.2019 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami”. W wyniku rozstrzygnięcia w/wspomnianego przetargu nieograniczonego, Zamawiający zawarł dnia 06.06.2019r. umowę na „Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami”. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

— ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 049-112528, sekcja II.2.14) oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2 (2019/S 70-166277, sekcja II.2.14),

— SIWZ – tom I rozdział 1 ust. 5.2 – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. prace związane z realizacją kompleksowego utrzymania drogi nr S8 wraz ze wszystkimi elementami. W chwili obecnej Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, korzystając z przewidzianej możliwości udzielenia takich zamówień. Zamówienie dotyczy prac opisanych w przetargu jako prace związane z realizacją kompleksowego utrzymania drogi nr S8 wraz ze wszystkimi elementami. W ocenie Zamawiającego spełnione są łącznie przesłanki udzielenia zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

a) nie upłynął okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego;

b) zamówienie udzielane jest dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego;

c) zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług i robót;

d) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i postanowieniach SIWZ;

e) zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

f) całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy uwzględnianiu wartości zamówienia podstawowego; wartość zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt

6 ustawy Pzp dotychczas udzielonych wynosi 1 597 560,00 PLN – umowa nr O.WR.D-3.2413.76.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. (do umowy podstawowej nr O.WR.D-3.2413.29.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
16/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Badera” Firma produkcyjno-handlowo-usługowa (lider)
Postanschrift: Dalachów 354
Ort: Rudniki
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Postleitzahl: 46-325
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Budia-Standard Sp. z o.o. (partner)
Postanschrift: ul. Kopernika 11E
Ort: Oleśnica
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 56-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 885 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 885 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Auftrag/Das Los/Die Konzession kann als Unterauftrag vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Wykonawca zastrzega możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców we wszystkich częściach zakresu prac określonych w kosztorysie ofertowym.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020